Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Nieodpłatna pomoc prawna w Kielcach

Nieodpłatna pomoc prawna w Kielcach

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz  przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym  lub sądowo-administracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 41 36 76 703.
Telefoniczne umawianie wizyt: poniedziałek – piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7:30 – 15:30.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.  Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.


Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna może być udzielana poza punktem w:

 • miejscu zamieszkania;
 • miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się;
 • miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Wybór formy udzielenia pomocy będzie każdorazowo zależeć od indywidualnych potrzeb osoby uprawnionej.

 

Zgłoszeń na wizyty osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, można dokonać w następujących formach:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 41 36 76 703;
 • pocztą elektroniczną na adres: ;
 • Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 

Osoba koordynująca pracę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dokona ustaleń dotyczących miejsca i formy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz uzgodni dogodny dla osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie osobiście, termin porady prawnej.
Osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), zapewnia się podczas nieodpłatnej porady prawnej punkcie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgłoszeń w tym zakresie można dokonać w następujących formach:

 • pocztą elektroniczną na adres: opinie@um.kielce.pl;
 • poprzez osobiste zgłoszenie takiej potrzeby w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pokój 6 i 7;
 • listownie na adres: Urząd Miasta Kielce, Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 

Osoba koordynująca pracę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dokona ustalenia dostępności tłumacza języka migowego i uzgodni dogodny dla osoby doświadczającej trudności w komunikowaniu się termin porady prawnej przy udziale tłumacza języka migowego.
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Prezydentowi Miasta Kielce, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od Prezydenta Miasta Kielce drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Możliwości i formy przekazywania przez osoby uprawnione opinii o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby uprawnione mogą dokonać oceny udzielonej pomocy poprzez:

 • wypełnienie bezpośrednio po uzyskaniu pomocy Części B karty pomocy (dostępnej w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej) i umieszczenie jej w oznaczonej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • informację telefoniczną pod numerem telefonu: 41 36 76 400;
 • informację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przesłaną na adres: ;
 • informację listowną przysłaną na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce;
 • bezpośrednie przekazanie opinii w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce  pokój 6 i 7.

 

Bardzo prosimy o wskazywanie numeru Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w którym udzielana była opiniowana pomoc prawna.
Dodatkowych informacji na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce można uzyskać pod nr telefonów: 41 36 76 400 lub 41 36 76 703.


W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych osoby uprawnionej jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
 2. w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych osoba uprawniona może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl;
 3. przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej;
 4. odbiorcami danych osobowych osoby uprawnionej mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem;
 5. podanie danych jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
 6. przekazane przez osobę uprawnioną dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi i przechowywane przez niezbędny okres archiwizacji, określony obowiązującymi przepisami prawa oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 7. Osobie uprawnionej przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 8. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych osoby uprawnionej przez Administratora, przysługuje jej prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. dane osobowe osoby uprawnionej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571