Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Grono Targowe Kielce

Logo
Okładka

Informacja wstępna

Miasto Kielce dostrzega coraz silniejszą rolę ośrodka wystawienniczego Targi Kielce, które stanowią ważny element stymulujący rozwój gospodarczy regionu, znacząco wpływając na funkcjonowanie branży hotelowo – restauracyjnej, kongresowej, firm i innych instytucji powiązanych ze spółką TK. Można zauważyć naturalną zależność pomiędzy rozwojem Targów Kielce a rozwojem świętokrzyskich przedsiębiorstw oraz powstawaniem nowych podmiotów w obszarze usług okołotargowych. Struktura regionalnej przedsiębiorczości wskazuje na istnienie w świętokrzyskim klastra targowo – kongresowo – usługowego.
Miasto zdecydowało się podjąć działania zmierzające do wzmocnienia powiązań pomiędzy podmiotami kooperującymi w ramach zidentyfikowanego klastra.

 

Przystąp do Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce

Powołano Izbę Gospodarczą Grono Targowe Kielce

Blisko 60 podmiotów gospodarczych z województwa świętokrzyskiego z inicjatywy Miasta Kielce
i grupy inicjatywnej utworzyło Izbę Gospodarczą Grono Targowe Kielce, która ma charakter klastra*. Spotkanie założycielskie odbyło się 24.09.2007 r. w Urzędzie Miasta Kielce.
Wszystkie zebrane firmy, organizacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą jednogłośnie podjęły uchwałę o powołaniu tej instytucji. Wybrano władze Izby Gospodarczej GTK i przyjęto jej statut. Prezesem "Grona Targowego Kielce" został Tadeusz Pęczek - prezes EPRD (Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego), wiceprezesem Bożena Hetman - dyrektor Biura Zarządu Targów Kielce, a członkiem zarządu Tomasz Kosiński – Dyrektor Agencji Reklamowej „Mediateka”.

Podstawowym celem działania klastra jest współpraca i wzrost konkurencyjności podmiotów świadczących usługi okołotargowe, wzmacnianie powiązań pomiędzy lokalnymi firmami, reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych firm oraz rozwój całego regionu.

Można zauważyć naturalną zależność pomiędzy rozwojem Targów Kielce a rozwojem świętokrzyskich przedsiębiorstw. Spółka TK znacząco wpływa na funkcjonowanie branży hotelowo – restauracyjnej, kongresowej, poligraficznej, promocyjnej, transportowej, firm i innych instytucji z nią powiązanych oraz stymuluje powstawanie nowych podmiotów w obszarze usług okołotargowych. Struktura regionalnej przedsiębiorczości wskazuje na istnienie w świętokrzyskim klastra targowo – kongresowo – usługowego.

Miasto Kielce dostrzegając tę zależność i coraz silniejszą rolę ośrodka wystawienniczego Targi Kielce, które stanowią ważny element stymulujący rozwój gospodarczy regionu, zdecydowało się podjąć działania zmierzające do wzmocnienia powiązań pomiędzy podmiotami kooperującymi w ramach zidentyfikowanego klastra.
Zinstytucjonalizowanie i tak już istniejącego klastra i przyjęcie formy prawnej izby gospodarczej daje możliwość ubiegania się o środki unijne.

Klaster usługowy Grono Targowe Kielce stanie się innowacyjną siecią współpracy w regionie. Dla zapewnienia wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz instytucji uczestniczących w budowie i rozwoju klastra kieleckiego konieczna jest w nim obecność jednostek sfery badawczo-rozwojowej.*Według Michael’a Portera klaster to:
„geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry osiągające masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych instytucji tworząca efekt aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne w określonych dziedzinach działalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych.”

Szanowni Państwo,

W imieniu Miasta Kielce oraz Grupy Inicjatywnej GTK pragniemy serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału w spotkaniu założycielskim Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, które odbędzie się w dniu 24 września 2007 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Kielce, rozpoczęcie o godz.: 10:00.

Zachęcam również do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi poniżej:

 

Prosimy jednocześnie o jak najszybsze wypełnienie deklaracji członkowskiej (w załączniku) oraz odesłanie jej na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział „PS”, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce lub przesłanie na nr fax’u: (041) 3676142, w ostateczności złożenie w sekretariacie obsługującym spotkanie założycielskie.

Spotkanie założycielskie Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce"

Spotkanie założycielskie Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce" odbywa się dziś w Urzędzie Miasta Kielce (sala USC). Powoływany podmiot ma pełniłć funkcję koordynatora klastra kieleckiego w branży targi, konferencje, kongresy i usługi towarzyszące.

Od około roku trwają działania Miasta Kielce zmierzające do powołania podmiotu, który pełniłby funkcję koordynatora klastra kieleckiego w branży targi, konferencje, kongresy i usługi towarzyszące. Inicjatywę tę podjęto ze względu na obserwowaną strukturę rozwoju regionalnej przedsiębiorczości i znaczącą rolę ośrodka wystawienniczego Targi Kielce w rozwoju gospodarczym regionu.

 
Koordynator koncentrował będzie swoją główną działalność na zadaniach związanych z funkcjonowaniem grona, wzmacnianiu powiązań pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze usług okołotargowych oraz reprezentacji jego członków.

Inicjatywa klastrowa nazwana "Grono Targowe Kielce" (GTK) dojrzała do fazy zinstytucjonalizowania i utworzenia Izby Gospodarczej, bowiem taką formę prawną wybrano podczas konsultacji z zainteresowanymi firmami i instytucjami. Ponad 50 podmiotów (co najmniej tyle wymaga Ustawa o IG) zadeklarowało przystąpienie do nowej organizacji samorządu gospodarczego.


Dokumenty do pobrania: 

  1. Lista podmiotów, które dotychczas zadeklarowały przystąpienie do Izby Gospodarczej.

IV spotkanie

Kolejne spotkanie, finalizujące utworzenie izby gospodarczej Grono Targowe Kielce odbyło się we środę 9.05.2007 w Urzędzie Miasta. Spośród podmiotów gospodarczych, które zadeklarowały chęć przystąpienia do klastra wyłoniono trzy instytucje, które dokonają wszelkich formalności związanych z rejestracją Izby w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto podmiot zainteresowany budową pola golfowego na terenie Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego przedstawił szczegóły swojego pomysłu i realne korzyści, jakie niosłoby powstanie kompleksu sportowego dla amatorów tej dyscypliny i aktywnego wypoczynku.

 

Kolejnymi krokami, które doprowadzą do powstania izby gospodarczej będą:

  • dopracowanie statutu
  • zwołanie walnego zgromadzenia
  • wyłonienie władz izby
  • rejestracja w krajowym rejestrze sądowym


Realizacji wymienionych działań przy udziale Miasta podjęły się trzy podmioty gospodarcze – Instytut Innowacji i Biznesu, Mediateka, Targi Kielce.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane firmy do nawiązania współpracy w ramach Grona Targowego Kielce, jednocześnie informujemy, że wypełnione deklaracje członkowskie należy przesłać do 21.05.2005

III Spotkanie

W dniu 12 września 2006 roku odbyło się kolejne spotkanie w sprawie kieleckiego klastra. Zebrane podmioty tworzące Grupę Incjatywną podpisały Porozumienie na rzecz utworzenia i rozwoju klastra usługowego pod nazwą "Grono Targowe Kielce". Podjęto również dyskusję na temat instytucjonalizacji i optymalnej formy prawnej dla GTK.

II spotkanie

Dnia 15.05.2006 r. w Urzędzie Miasta Kielce odbyło się drugie spotkanie na temat możliwości utworzenia kieleckiego klastra branżowego i określenia zasad jego funkcjonowania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm i instytucji działających w obszarze usług okołotargowych, jak też przedstawicie szkół wyższych.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z możliwościami wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości w bieżącym okresie programowym (szczególnie w odniesieniu do działania 2.6 ZPORR) oraz w kolejnym okresie programowym w latach 2007-2013. Przedstawione zostały również dotychczasowe doświadczenia krajowe i zagraniczne związanych z funkcjonowaniem już istniejących klastrów oraz źródła wsparcia finansowanego klastrów w perspektywie budżetowej 2007 – 2013. Szczegółowo omówione zostały obszary wsparcia struktur klastrowych, jak też działania proponowane do wsparcia (stanowiące koszt kwalifikowany) i ich efekty.
Uczestnicy spotkania zgłosili konkretne pomysły związane z zasadami funkcjonowania klastra m.in. dotyczące konieczności stworzenia kompleksowej oferty dla gości Targów, która pozwoliłaby nie tylko na zagospodarowanie wieczorów w czasie imprez targowych, ale zachęciłaby uczestników Targów do powrotu na kielecczyznę w celach urlopowych i wypoczynkowych. Zwrócono uwagę na konieczność szybkiego sformalizowania podejmowanych działań oraz zaangażowania uczelni wyższych w proces budowania klastra, jak też potrzebę wykorzystania technik informatyzacyjnych we wzajemnej komunikacji m.in. poprzez stworzenie wspólnego portalu informacyjnego.
Na bazie przeprowadzonych konsultacji i fiszek projektowych przedstawiających opis planowanych w najbliższym czasie działań i sposobów ich finansowania, które przekazali niektórzy spośród uczestników spotkania, w najbliższym czasie stworzony zostanie dokument koncepcyjny na temat utworzenia i działalności kieleckiego klastra branżowego: „Targi, kongresy, konferencje i usługi towarzyszące”, który poddany zostanie konsultacjom. Draft dokumentu zostanie przesłany do wszystkich potencjalnych uczestników klastra, aby umożliwić przygotowanie się do dyskusji.

Pliki do pobrania

Program konferencji

Notatka ze spotkania

I spotkanie

Z inicjatywy Miasta Kielce dnia 24.04.2006 r., w siedzibie Urzędu Miasta Kielce odbyło się spotkanie dotyczące możliwości utworzenia kieleckiego klastra branżowego: „Targi, kongresy, konferencje i usługi towarzyszące”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm i instytucji powiązanych biznesowo i prowadzących swoją działalność w znacznej mierze w obszarze usług okołotargowych.
Na spotkaniu eksperci EPRD zaprezentowali zasady działania klastra, wskazując na grupy potencjalnych partnerów oraz skalę i możliwości wspólnych przedsięwzięć, jak też indywidualnych zamierzeń inwestycyjnych. Zwrócono uwagę na wzrost korzyści gospodarczych i konkurencyjności podmiotów budujących klaster, dzięki poszerzeniu skali i zakresu świadczonych przez nie usług, wspólne wprowadzanie na rynek nowych produktów, zapewnienie większej stabilizacji gospodarczej itp. Na koniec prezentacji przedstawiony został harmonogram działań krótko i długoterminowych, zmierzających do utworzenia klastra branżowego i jego sprawnego funkcjonowania. Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z inicjatywy podjętej przez Miasto Kielce na rzecz wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, poprzez utworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład klastra branżowego i zadeklarowali chęć aktywnego uczestniczenia w kolejnych spotkaniach i działaniach zmierzających do utworzenia klastra.

Pliki do pobrania

Notatka ze spotkania

Aktualna strona intenetowa Grona Targowego Kielce:

 

www.gronotargowe.pl

 

Informacje historyczne/ archiwum:

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571