Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Spółki komunalne

Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

(KTBS  Spółka z o.o.)
 

Spółka została utworzona przez Miasto Kielce z dniem 16.09.1998 r.
Przedmiot działania:

 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
   

www.ktbs.kielce.pl/bip/

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

(MPEC Spółka z o.o.)

 

Spółka została utworzona przez miasto Kielce z dniem 1.05.1992 r.
Przedmiot działania:

 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

 

www.mpec.kielce.pl

Port Lotniczy Kielce Spółka Akcyjna

Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 18.03.2008 r. Jej celem jest wybudowanie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w miejscowości Obice, gmina Morawica.
Przedmiot działalności:

 • działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

www.plksa.eu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.

(PGO Spółka z o.o.)

Spółka powstała z dniem 1.10.2001 r. w związku z likwidacją zakładu budżetowego, tj. Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Podstawowe zadanie:

 • unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 • utrzymywanie składowisk odpadów,
 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

 

www.pgo.kielce.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

(PUK Spółka z o.o.)
 
Z dniem 31.01.2014 roku nastąpiła likwidacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Kielcach poprzez przejęcie przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Spółkę z o.o. w Kielcach całego majątku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.
 
Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego z dniem 1.01.1994 r.
Przedmiot działania:
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • pogrzeby i działalność pokrewna,
 • pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • działalność w zakresie architektury.

 

www.puk-kielce.pl


 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.

(RPZiUK Spółka z o.o.)
 
Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego z dniem 1.01.1994 r.
W dniu 31.01.2014 roku nastąpiło połączenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni spółki z o.o. w Kielcach z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach  poprzez przejęcie przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Spółkę z o.o. w Kielcach całego majątku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.

 

Przedmiot działalności:

 • działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • pozostałe sprzątanie.
   

www.zielen.kielce.pl

Korona S.A.

Rada Miejska Uchwałą Nr XXVI/574/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. „w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do Spółki Kolporter Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach oraz objęcia przez Gminę Kielce akcji Spółki Kolporter Korona Spółka Akcyjna”, wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Kielce do Spółki Kolporter Korona Spółka Akcyjna. Po zawarciu umowy sprzedaży akcji w dniu 19.08.2008 r. i zmianie nazwy, KORONA S.A. stała się jednoosobową spółką komunalną Gminy Kielce.

Podstawowy przedmiot działalności:

 • działalność obiektów sportowych,
 • działalność klubów sportowych,
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • pozostała działalność związana ze sportem.

 

korona-kielce.pl

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571