Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

29-10-2018

OBWIESZCZENIE

 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE

 

 

                  W związku ze zmianą kategorii ul. Wrzosowej z drogi wojewódzkiej na powiatową, informuję, że ponowny wniosek   Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 złożony w dniu 22.10.2018 r. w sprawie inwestycji drogowej pn. Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie III. Odcinek 2 – ul. Wrzosowa odc. od skrzyżowania z al. Popiełuszki do „Ronda Czwartaków” zostanie rozpatrzony przez Prezydenta Miasta Kielce. Działając w oparciu o art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018. 1474 j.t.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t. ze zm.) zawiadamiam, że w tej sprawie zostało wszczęte postępowanie, które zakończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

 

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:

·      budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Wrzosowej, po stronie południowej,

·      budowę ciągu pieszo – rowerowego,

·      przebudowę chodników,

·      budowę przejazdów rowerowych z przejściami dla pieszych,

·      budowę i przebudowę kolidującej sieci infrastruktury technicznej,

·      przebudowę zjazdów,

·      przebudowę schodów

 

Teren inwestycji obejmujenieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

 

Przeznaczonych pod pas drogowy

miasto Kielce:

- obręb 0024  , numery działek:

 

1343/36, 1343/43, 1343/50, 1343/54, 1343/58, 1343/62, 1343/66, 1343/74, 1343/78, 1343/89, 1343/109, 1343/106, 1343/107, 1343/102, 1343/232, 1343/233, 1343/234, 1343/235, 1343/236, 1343/223, 1343/110, 1343/218, 1343/219, 1343/24, 1492/3(1492/15, 1492/16), 1343/30(1343/237, 1343/238), 1493(1493/1, 1493/2), 1343/37(1343/239, 1343/240), 1496/1(1496/4, 1496/5), 1497/1(1497/3, 1497/4), 1498/3(1498/8, 1498/9), 1343/46(1343/241, 1343/242), 1499(1499/1, 1499/2), 1500/1(1500/3, 1500/4), 1501/1(1501/3, 1501/4), 1502/1(1502/4, 1502/5), 1503(1503/1, 1503/2), 1504(1504/1, 1504/2), 1505(1505/1, 1505/2), 1506(1506/1, 1506/2), 1498/7(1498/10, 1498/11), 1516(1516/1, 1516/2), 1517/87(1517/106, 1517/107), 1343/70(1343/243, 1343/244), 1343/85(1343/245, 1343/246), 1343/90(1343/247, 1343/248), 1343/91(1343/249, 1343/250), 1343/92(1343/251, 1343/252), 1343/229(1343/256, 1343/257), 1343/230(1343/258, 1343/259), 1343/231(1343/253, 1343/254, 1343/255), 1343/191(1343/260, 1343/261), 1343/224(1343/283, 1343/284), 1343/222(1343/262, 1343/263), 1343/225(1343/285, 1343/286), 1343/11(1343/266, 1343/267, 1343/268), 1343/111(1343/264, 1343/265), 1343/100(1343/269, 1343/270), 1343/217(1343/271, 1343/272), 1343/23(1343/273, 1343/274), 1343/96(1343/278, 1343/279, 1343/280, 1343/281, 1343/282), 1343/113(1343/275, 1343/276, 1343/277), 1736/156(1736/186, 1736/187, 1736/188), 1736/158(1736/189, 1736/190, 1736/191)

 

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu ,

 

miasto Kielce:

- obręb 0024 , numery działek:

1492/3(1492/15, 1492/16)

 

 

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę zjazdów,

 

miasto Kielce:

- obręb 0024 , numery działek:

1492/3(1492/15, 1492/16), 1343/90(1343/247, 1343/248), 1343/111(1343/264, 1343/265), 1681, 1682, 1343/113(1343/275, 1343/276, 1343/277)

 

Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych,

 

miasto Kielce:

- obręb 0024 , numery działek:

1343/20, 1343/213, 1343/216, 1343/198, 1343/197

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

 

Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

 

Jednocześnie informuję, że strony  postępowania do dnia wydania decyzji mogą zapoznać  się  w tutejszym  Urzędzie  Miasta (pokój nr  132) z aktami  sprawy oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

 

 

            Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571