Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Urząd Stanu Cywilnego

25-303 Kielce, Rynek 1 
tel. 41-36-76-033, 41-36-76-036 lub  41-36-76-000 - centrala UM; fax 41-36-76-434;

Praca w tygodniu:

 • od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 17.00,
 • w czwartki i piątki:  7.30 - 15.30,
 • od wtorku do piątku - archiwum USC czynne w godz.
  7.30 - 15.00, (w tym sprawy dot. dokumentów do zawierania związków małżeńskich)
 • w soboty: 9.00 - 14.00 dyżur - rejestracja zgonów;   
  10.00 - 16.00 - zawieranie związków małżeńskich

 

Terminy ślubów

Kierownik

 

Piotr Mołas - Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Odbył szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników adminstracji publicznej. Związany z Urzędem Miasta Kielce od 2003 r. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach od 2004 r.

 


tel.: 41-36-76-033, pok. 33

Zastępca:

 

 • Albert  Wawrzycki -  tel. 41-36-76-036

W skład wydziału wchodzą:

 • stanowisko ds. małżeństw,
 • stanowisko ds. rejestracji noworodków,
 • stanowisko ds. rejestracji zgonów,
 • stanowisko ds. archiwalnych aktów stanu cywilnego,
 • stanowisko ds. zmian w aktach stanu cywilnego,
 • stanowisko ds. organizacyjnych.

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

C

 

 1. dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie protokołów z zakresu aktów stanu cywilnego, wprowadzanie ich do systemu rejestrów państwowych, wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz pisemnych powiadomień, w ustawowo określonych przypadkach, odmowa dokonania takich czynności,
 2. przyjmowanie oświadczeń woli, zgłoszeń lub innych dokumentów stanowiących podstawę zarejestrowania w systemie rejestrów państwowych aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu lub podlegających wpisaniu do istniejącego aktu stanu cywilnego, bądź stanowiących podstawę wydania określonego zaświadczenia,
 3. prowadzenie rejestracji oświadczeń woli – prowadzenie rejestrów uznań w systemie rejestrów państwowych, wydawanie protokołów uznania ojcostwa, wydawanie decyzji i postanowień oraz przypisków odnotowanych w aktach stanu cywilnego,
 4. nadawanie numeru PESEL dla osób urodzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonywanie zmian po sporządzeniu aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów oraz sporządzanie przypisków przy tych aktach, zmiany i anulowanie numerów PESEL oraz aktualizacja danych w PESEL,
 5. zameldowanie osób urodzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wymeldowanie osób po rejestracji aktu zgonu,
 6. dokonywanie czynności materialno-technicznych z zakresu wpisania i odtwarzania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
 7. dokonywanie czynności materialno-technicznych lub prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących sprostowań oczywistych błędów pisarskich i uzupełnienie brakujących danych w aktach stanu cywilnego,
 8. orzekanie w sprawach zmian imion i nazwisk oraz w sprawach dotyczących odnotowywania w aktach stanu cywilnego zmian na podstawie dokumentów zagranicznych, orzeczeń sądowych oraz decyzji innych uprawnionych organów, jak również wprowadzanie tych zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do systemów rejestrów państwowych,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wpisania i odtwarzania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
 10. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi, zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą oraz zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu oczekiwania,
 11. wnioskowanie do Wojewody w sprawach wyrażenia zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal USC oraz unieważnienia aktu stanu cywilnego, jeżeli dwa akty stwierdzają to samo zdarzenie,
 12. wnioskowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania – w przypadku błędnego zredagowania – lub w celu ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
 13. wszczynanie postanowień sądowych – jako wyłączna legitymacja procesowa Kierownika USC – w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 14. wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku i zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 15. prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi i prawnymi w formie tradycyjnej, mailowej bądź z wykorzystaniem innych teleinformatycznych środków przekazu w sprawach - określonych przepisami prawa - przesłania stosownych dokumentów bądź poinformowania o danych zawartych w księgach bądź rejestrach USC,
 16. archiwizacja dokumentów stanu cywilnego, prowadzenie archiwum akt zbiorowych oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym
 17. przyjmowanie zgłoszeń oraz organizacja uroczystości związanych z nadaniem medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
 18. organizowanie okolicznościowych wizyt Prezydenta u mieszkańców – Jubilatów obchodzących setne oraz kolejne urodziny,
 19. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji i dokumentów dotyczących stanu cywilnego obywateli polskich oraz cudzoziemców,
 20. wykonywanie postanowień i zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na podstawie umów międzynarodowych, konwencji konsularnych i rozporządzeń Rady Europy dotyczących obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych,
 21. współpraca z bazą PESEL, organami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie przekazywania informacji o zaistniałych zmianach stanu cywilnego oraz innych zmianach w aktach stanu cywilnego (migracja zleceń),
 22. wysyłanie zleceń do dowodów osobistych o skrócenie terminu ważności dowodu w systemie RDO.
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym