Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236)

ZAWIADAMIAMY, że od 17 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r lub do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej można składać wniosek na zakup preferencyjny pozostałego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej, na kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Kielcach Rynek 1 pok. 12 lub ul. Strycharska 6 pok. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, dołączając jako załącznik skan wypełnionego wniosku.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej w wersji elektronicznej: www.kielce.eu lub bipum.kielce.eu a także w wersji papierowej: w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce przy Rynek 1 oraz przy ul. Strycharskiej 6.

Wypełniony wniosek będzie rozpatrzony zgodnie z procedurą sprzedaży końcowej pozostałego paliwa stałego dla gospodarstw domowych i w kolejności daty wpływu do tut. Urzędu do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Przypominamy, że do zakupu pozostałego paliwa stałego są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Dodatkowo zmiany w ustawie dopuściły możliwość sprzedaży węgla dla uprawnionych do dodatku węglowego mieszkańców z innych gmin niż Kielce. Osoby te są zobowiązane do załączenia razem z wnioskiem zaświadczenia, że został spełniony warunek uprawniający do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatkach węglowych (Dz.U z 2022 r. poz. 1692 i 1967).

Cena proponowanego do sprzedaży paliwa stałego wynosi tak jak dotychczas 1.950 zł za tonę (bez względu na rodzaj sortymentu).

Nowe przepisy zniosły dotychczas obowiązujący limit 3 ton na gospodarstwo domowe. Aktualnie można kupić węgiel od gminy w dowolnie wybranej przez siebie ilości, bez względu na wcześniejsze zakupy po cenie preferencyjnej.

Załączniki:


ZAWIADAMIAMY, że od 13 stycznia 2023 r. można składać wniosek na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej, na kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Kielcach Rynek 1 pok. 12  lub ul. Strycharska 6 pok. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, dołączając jako załącznik skan wypełnionego wniosku.

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej: www.kielce.eu lub bipum.kielce.eu.  Wypełniony wniosek będzie rozpatrzony zgodnie z procedurą zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

UWAGA! Wnioskodawcy, którzy złożyli w tut. Urzędzie do 5 grudnia 2022 r. wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego a nie zostały z nimi podpisane umowy, będą rozpatrywani w pierwszej kolejności. Nie są zobowiązani do złożenia  kolejnego wniosku. W związku ze zmianą ilości paliwa stałego przysługującego na sezon grzewczy od 1 stycznia 2023 r. Wnioskodawcy Ci będą zobligowani przy podpisywaniu umowy do złożenia korekty wniosku. O powyższym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku kiedy kontakt telefoniczny lub e-mailowy będzie niemożliwy Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej  - listem poleconym.

 

Jak i gdzie odebrać węgiel?

Aby sprawdzić status swojej sprawy dotyczącej preferencyjnego zakupu paliwa stałego można skorzystać z poniższej wyszukiwarki podając znak sprawy.

Węgiel można odebrać w następujących składach węgla:

 

Po weryfikacji wniosku na zakup preferencyjny paliwa stałego Urząd Miasta Kielce będzie informował o pozytywnej ocenie bądź odrzuceniu wniosku i o dalszej procedurze.

Załączniki:

Powrót na początek strony