Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach - KONKURS

Informujemy, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 zarządzany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach”.

Uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa  (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014 ze zmianami).

 

Nabór wniosków rozpoczyna się 10 czerwca 2022 roku.

W ramach niniejszego konkursu wspierane będą projekty, obejmujące swym zakresem poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mającej na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.

Obowiązkowym elementem każdego projektu jest wykonanie ulepszenia termomodernizacyjnego.  Projekty polegające na realizacji wyłącznie instalacji OZE i/lub montażu systemu zarządzania energią w oparciu o TIK i/oraz montażu perlatorów, nie mogą być realizowane samodzielnie, mogą stanowić jedynie dodatkowy element projektu.

Realizowane projekty (realizowane przedsięwzięcia) muszą znajdować się na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków – Oddział ds. Projektów Energetycznych w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 303.

 

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 10.06.2022r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24.06.2022r. (dzień zamknięcia naboru) do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (od godziny 7:30 do godziny 15:30), za wyjątkiem ostatniego dnia kończącego nabór, kiedy wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu określono na październik 2022 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminu zakończenia oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu Województwa w sytuacjach uzasadniających takie przedłużenie.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

1) Pracownicy Oddziału ds. Projektów Energetycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

nr tel.: 41 365 81 53, 41 365 81 55, 41 365 81 50, 41 365 81 56  

e-mail: sek.ir@sejmik.kielce.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko numer naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

 

2) Dodatkowo informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają pracownicy:

Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce,

nr tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18;

e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl

Obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz Miasto Kielce; godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00.

 

Szczegółowe informacje o konkursie zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Powrót na początek strony