14 marca odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 14 marca br. odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce. Radni rozpoczną obrady o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1. Planowany porządek sesji przedstawił dziś podczas spotkania z dziennikarzami przewodniczący Jarosław Karyś.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 8 lutego 2024 r. oraz 29 lutego 2024 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2024-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024 rok;

3) projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu (Gminie) Kielce lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;

4) projekt uchwały w sprawie określenia kwoty na projekty objęte Kieleckim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok;

5) projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego;

6) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu;

7) projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2024 roku;

8) projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych prowadzonych przez Centrum Obsługi Placówek w Kielcach;

9) projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

10) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030;

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Hożej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia działki położonej w Kielcach przy alei Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia działki położonej w Kielcach przy ul. Mahometańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Mikołaja Gomółki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

16) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Stefana Żeromskiego 25;

17) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Stefana Okrzei 12;

18) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Urzędniczej oznaczonej numerem działki 258, obr. 0015;

19) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Starowiejskiej, (dz. nr 329/2, obr. 0014);

20) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+;

21) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Kielce oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu gminy Kielce biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

22) projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2024 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielc;

23) projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce na rok 2024”;

24) projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kielce oraz określenia granic ich obwodów;

25) projekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego położonego w Kielcach przy ul. Żytniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;

26) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 5224/4 i dz. nr 522/6, obręb 0007);

27) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;

28) projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej w Kielcach;

29) projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych w Kielcach;

30) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach;

31) projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości;

32) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

33) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

34) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg;

35) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg;

36) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach;

37) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku;

38) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości;

39) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony