Deklaracja dostępności

  • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (nieliczne wyjątki dotyczą  organizowanych wyborów parlamentarnych czy prezydenckich – tam występuje tłumacz języka migowego). Filmy są jednak umieszczone w innym serwisie i stanowią integralną cześć Internetowej Telewizji Kielce (ITV-Kielce)
  • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
  • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • mapy nie zapewniają dostępności,
  • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
  • niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast.
  • Powody wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Aktualnie trwają prace nad całkowitą zmianą strony internetowej Urzędu Miasta Kielce, które powinny być sfinalizowane  do końca 2020 r. Nowa strona Urzędu Miasta Kielce powinna spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Do pełnienia funkcji Koordynatorów do spraw dostępności w Mieście Kielce i jednostkach organizacyjnych Miasta Kielce zostali powołani: Pan Jerzy Pióro oraz Pan Leszek Najgeburski.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Najgeburski, leszek.najgeburski@um.kielce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3676 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1

2. Budynek Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6

3. Budynek Urzędu Miasta Kielce, ul. Młoda 28

4. Biura Urzędu Miasta Kielce w budynku przy ul. Szymanowskiego 6

5. Biura Urzędu Miasta Kielce w budynku przy ul. Koziej 2

6. Biura Urzędu Miasta Kielce w budynku przy ulicy Koziej 3

 

7. Biura Urzędu Miasta Kielce w budynku przy ul. Solidarności 34, VIII piętro   
 

Powrót na początek strony