Będą obradować kieleccy radni

W czwartek 21 kwietnia br. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego rozpocznie się sesja Rady Miasta Kielce.

Obrady, po raz pierwszy od dwóch lat, będą prowadzone w całości w trybie stacjonarnym.

- Nie będzie możliwości uczestnictwa w sesji w trybie zdalnym - informuje Jarosław Karyś, przewodniczący Rady Miasta Kielce. - Wracamy do normalności, mamy nadzieję, że już na stałe - dodaje.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 3 marca 2022 r. i 17 marca 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 2021 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za 2021 rok.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Kielce za rok 2021.

8. Informacja o realizacji programu dla rodzin wielodzietnych za 2021 rok.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

2) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

5) projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kielce;

6) projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Kielc;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Rakowskiej i ul. Dereniowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 390 - obręb 6);

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Gen. J. Bema oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

13) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego (dz. nr 1251/9);

14) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;

15) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - DYMINY: OBSZAR l - Ściegiennego, Łanowa, Skibowa”;

16) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową oraz garażem podziemnym na terenie działek o nr ewid. 963/36, 963/38, 963/39, 963/41, 963/42, 963/43, 963/47, 963/49, 963/52, 963/53, 963/54, 963/55, 963/56, 963/57, obręb 0010 przy ul. Piotrkowskiej i al. IX Wieków Kielc w Kielcach;

17) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/550/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. Rady Miasta Kielce w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce;

18) projekt uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach oraz wchodzących w jego skład Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Kielcach i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Kielcach Specjalnej dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kielcach;

19) projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2022 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce;

20) projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach;

21) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3;

22) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Osób Bezdomnych prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;

23) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

24) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 oraz przyjęcia programu osłonowego „Udzielenie wsparcia i poprawa bezpieczeństwa seniorów w związku z epidemią COVID-19 w 2022 roku”;

25) projekt uchwały w sprawie określenia zasad świadczenia opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w domach pomocy społecznej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022;

26) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej;

27) projekt uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej;

28) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców;

29) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

30) projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości;

31) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

32) projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta Kielce.

10. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony