Będą obradować kieleccy radni

Przewodniczący Rady Miasta Kielce przedstawili porządek obrad sesji, która odbędzie się w czwartek 17 marca w trybie zdalnym.

W spotkaniu z dziennikarzami udział wziął przewodniczący Jarosław Karyś oraz wiceprzewodniczące Joanna Winiarska i Anna Kibotr. 

Jedną z głównych informacji, którą przedstawiono była deklaracja chęci przekazania pomocy rzeczowej o wartości 200 tysięcy złotych z budżetu Miasta Kielce dla miasta partnerskiego Winnicy. Będą to m.in. środki pierwszej pomocy, wyposażenie osobiste oraz sprzęt medyczny. 

Ponadto poinformowano, że Urząd Miasta Kielce uruchomił dedykowane rachunki bankowe, pod które przyjmowane są darowizny na rzecz obywateli z Ukrainy.

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 17 marca 2022 roku o godz. 9.00 w TRYBIE ZDALNYM w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 17 lutego 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

2) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

5) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Winnicy w Ukrainie;

6) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji w Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach;

7) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego;

8) projekt uchwały w sprawie określenia kwoty na projekty objęte Kieleckim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zalesie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Orlej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei IX Wieków Kielc oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tytusa Chałubińskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Wincentego Witosa i Wita Stwosza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

17) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Miłej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

18) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy Alei Górników Staszicowskich (dz. nr: 565);

19) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Chodkiewicza (obręb 0023, działki nr: 638/4, 638/6, 638/8);

20) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielce Śródmieście-Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja”;

21) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody „Nadzieje Kielc”;

22) projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;

23) projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kielcach;

24) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;

25) projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 21;

26) projekt uchwały w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce;

27) projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku;

28) projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce na rok 2022”;

29) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości;

30) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości;

31) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony