Będą obradować radni Rady Miasta

W najbliższy czwartek 16 grudnia, będą obradować kieleccy radni. Sesja prowadzona w TRYBIE ZDALNYM i rozpocznie się o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Głównym punktem najbliższej sesji będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok.

- Po przedstawieniu projektu uchwały nastąpi dyskusja. Najpierw głos zabiorą przedstawiciele klubów, w porządku alfabetycznym, a następnie pozostali radni - tłumaczy Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Karyś.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021 – 2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok; 

3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej;

5) projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzenie zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich;

6) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce";

7) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce;

8) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

9) projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

10) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości;

11) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości;

12) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

13) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

14) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach;

15) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

16) projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

5. Rozpatrzenie projektu budżetu Miasta Kielce na 2022 rok:

1) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022 – 2045; (z autopoprawką)

2) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 r.

3) odczytanie uchwały Nr 166/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2045 Miasta Kielce,

4) odczytanie uchwały Nr 167/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok,

5) odczytanie uchwały Nr 168/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2022 rok,

6) przedstawienie opinii Komisji Finansów Publicznych na temat przedłożonych uchwał,

7) debata (w tym wystąpienia klubowe z zachowaniem pierwszeństwa w ich przedstawianiu),

8) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022 – 2045, (z autopoprawką)

9) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 r.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

7. Zatwierdzenie planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na rok 2022:

1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2022 r.;

2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2022 r..

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Kielce, ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Kielce.

9. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w TRYBIE ZDALNYM w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Powrót na początek strony