Będą obradowali radni Miasta Kielce

12 października 2023 roku o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce. Najważniejsze projekty uchwał przedstawili podczas konferencji prasowej przewodniczący Jarosław Karyś oraz wiceprzewodniczące, Joanna Winiarska i Katarzyna Czech-Kruczek.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 14 września 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kielce za rok szkolny 2022/2023.

6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok złożonych Prezydentowi Miasta Kielce.

7. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2022 rok oraz oświadczeń majątkowych początkowych i końcowych złożonych od dnia 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Kieleckiej Rady Seniorów;

4) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Dereniowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

5) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie alei Legionów i ulicy Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

6) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Kielce;

7) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr LX/1188/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;

8) projekt uchwały w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

9) projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na dz. nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach;

10) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie organizacji nauki religii w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce;

11) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Kielce do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

9. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony