Debata nad raportem o stanie miasta z udziałem mieszkańców

Przewodniczący Rady Miasta Karol Wilczyński informuje, że na dzień 27 czerwca 2024 r. zaplanowana jest sesja absolutoryjna, podczas której odbędzie się debata nad „Raportem o stanie gminy Kielce za 2023 rok". W debacie głos zabierać mogą mieszkańcy po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu.

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad „Raportem o stanie gminy Kielce za 2023 rok”.

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) Prezydent Miasta Kielce w dniu 24 maja 2024 r. przedstawił Radzie Miasta Kielce „Raport o stanie gminy Kielce za 2023 rok”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Kielce w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta Kielce będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Sesja ta zaplanowana jest na dzień 27 czerwca 2024 r. Na sesji w tym dniu odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy z udziałem mieszkańców.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta Kielce pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1  pok. nr 110A (Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta Kielce) do dnia 26 czerwca 2024 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce

Karol Wilczyński

Więcej informacji i "Raport o stanie Gminy Kielce za 2023" rok dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót na początek strony