Działania Miasta Kielce na rzecz obywateli Ukrainy

Sytuacji uchodźców przybywających do stolicy województwa świętokrzyskiego, działań Miasta Kielce na rzecz obywateli Ukrainy oraz pomocy humanitarnej koordynowanej przez Urząd Miasta Kielce poświęcona była konferencja, która odbyła się w środę, 16 marca w USC.

W konferencji prasowej udział wzięli zastępcy prezydenta Kielc: Bożena Szczypiór, Agata Wojda, Marcin Chłodnicki oraz skarbnik Miasta Beata Pawłowska.

- Miasto Kielce od dnia agresji Rosji włączyło się w bezpośrednią pomoc dla osób z Ukrainy przebywających w Kielcach - podkreśliła zastępca Prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

Chodzi o pomoc w formie całodziennego dożywiania dla uczniów szkół Awans i ZDZ, których bliscy zostali na Ukrainie. Tego typu pomoc oferowana jest ponad 600 osobom, a posiłki dostarcza Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wiceprezydent Kielc podkreśliła, że w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Miasto Kielce podobnie jak wszystkie samorządy w Polsce realizuje zadania przekazywane przez wojewodów, zgodnie z krajowym planem zarządzania kryzysowego.

- W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach będzie realizował zadania wynikające z tej ustawy - mówi Bożena Szczypiór.

Chodzi m.in. o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. MOPR będzie również zajmować się przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń osobom, które przyjęły do siebie uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Wysokość rekompensaty za zakwaterowanie i wyżywienie to 40 złotych od osoby za dzień.

- Rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie zostało podpisane, jednak nie mamy jeszcze wzoru wniosków. Zaczniemy realizować te zadania niezwłocznie jeśli będzie taka możliwość - podkreśla wiceprezydent Kielc.  

W przypadku obywateli Ukrainy warunkiem ubiegania się o pomoc będzie posiadanie numeru PESEL. Wiceprezydent Kielc przedstawiła także pozostałe formy pomocy realizowane przez MOPR. To m.in. zbiórka rzeczowa dla rodzin z Ukrainy, natomiast we współpracy z PCK, MOPR uruchomił zbiórkę darowizn pieniężnych pod hasłem "Pomoc uchodźcom z Ukrainy".

- Chcemy przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej "Razem możemy więcej", jest to pierwszy program aktywizacyjny dla cudzoziemców. W tym celu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w języku polskim i ukraińskim - mówi wiceprezydent Kielc.

Miasto Kielce realizuje również pomoc w zakresie pozyskiwania pracy. W Miejskim Urzędzie Pracy powołany został zespół, którego zadaniem jest organizowanie i koordynowanie wszelkich działań związanych z pomocą w znalezieniu pracy przez obywateli Ukrainy.

Rejestracja obywateli Ukrainy

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Miasto Kielce jest uruchomienie rejestracji obywateli Ukrainy i nadawanie im numeru PESEL. Miasto Kielce przygotowało dwa punkty, w których obywatele Ukrainy będą mogli dopełnić formalności.

Punkt rejestracji w Urzędzie Miasta Kielce przy ul. Szymanowskiego 6, rozpoczął przyjmowanie wniosków 16 marca. Do dyspozycji obywateli Ukrainy jest tłumacz oraz fotograf, który bezpłatnie będzie wykonywać zdjęcia do dokumentów. Do tego celu udostępniono trzy stanowiska, przy zachowaniu ciągłości obsługi mieszkańców Kielc.

Stanowiska rejestracji dla uchodźców w Urzędzie Miasta przy ul. Szymanowskiego będą przyjmować wnioski w dniach pracy urzędu w godz. 7:30-15:30. 

- Aby uniknąć kolejek przyjęliśmy system wydawania numerków, żeby informować tych, którzy się zgłoszą, jaka liczba osób jest możliwa do obsłużenia. Dziś wydaliśmy około 45 numerków, liczymy, że podczas tego pierwszego dnia będziemy w stanie przyjąć i nadać 120 numerów PESEL - mówi zastępczyni Prezydenta Kielc Agata Wojda.

Z kolei od czwartku, 17 marca otwarty zostanie drugi punkt rejestracyjny przygotowany przez Miasto Kielce. Mieści się on w Dworcu Autobusowym przy ul. Czarnowskiej 12 w Punkcie Informacyjnym dla cudzoziemców (tunel A, poziom 0). Obywatele Ukrainy wnioski będą mogli składać od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 17:00. Do ich dyspozycji również będzie tłumacz oraz fotograf.

- Nie sposób pominąć zaangażowania tysięcy kielczan i kielczanek, którzy ruszyli z pomocą, a także wielu organizacji, które od razu zaczęły organizować tę pomoc. Ogromny ukłon dla tych wszystkich społeczników - mówi Agata Wojda.

Dziś są dwa punkty, które świadczą tę pomoc, to siedziba Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód, które prowadzi Punkt Informacji dla Cudzoziemców i oferuje wsparcie w zakresie formalnym, prawnym, a także rozpoczyna szkolenia języka polskiego.

Natomiast przy ulicy Paderewskiego 49/51 działa punkt zbiórki i dystrybucji darów dla uchodźców. - Prosimy o sprawdzanie jakie są bieżące potrzeby. Do tego miejsca codziennie przychodzi kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset osób i dzięki kielczanom dostają pomoc. W najbliższym czasie, jeśli będzie to możliwe formalnie, chcemy wesprzeć organizacje, które działają w tym miejscu, nie tylko organizacyjnie, ale i finansowo - podkreśla Agata Wojda.

 

Pomoc humanitarna

Kolejnym elementem działań miasta jest organizowanie pomocy humanitarnej. - Organizacyjny ciężar tej pomocy spoczął na KPT, który udostępnił jeden z magazynów i tam trafiają transporty z darami, które są wysyłane bezpośrednio na Ukrainę. Udało się dzięki biuru współpracy z zagranicą, a także osobistym kontaktom Prezydenta Bogdana Wenty uruchomić do pomocy kilka partnerskich samorządów - dodaje Agata Wojda.

W ciągu trzech tygodni udało się zorganizować 8 TIR-ów z około 76 tonami pomocy humanitarnej. W kolejnych dniach planowane są kolejne transporty. 

Pomoc dla ukraińskich uczniów

Wiceprezydent Marcin Chłodnicki zaznaczył, że miasto zadbało również o dzieci i młodzież. - W kieleckich szkołach przebywa około 350 uczniów z Ukrainy, dzieci są także w kieleckich przedszkolach. Przygotowane zostały dla nich specjalne klasy, w których nauczyciele posługują się językiem ukraińskim. Dodatkowo jest w gotowości pomoc psychologów, pedagogów, która również w takich sytuacjach jest potrzebna. Specjalna klasa, tak zwany oddział przygotowawczy znajduje się również w szkole gastronomicznej w Kielcach. Mamy także ofertę ewentualnych zajęć pozalekcyjnych przygotowaną przez MSOS i MOSiR. Jeżeli dzieci i młodzież będą przebywałaby u nas dłużej. Każdego dnia monitorujemy i sprawdzamy, jaka jest faktyczna liczba dzieci oraz ścieżka przyjmowania ich do szkół - poinformował wiceprezydent.

Ponadto z inicjatywy Miasta Kielce w niedzielę, 27 marca o godz. 14.00 na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury odbędzie się koncert charytatywny, którego celem jest zebranie jak najwyższej kwoty na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Jednym z głównych artystów, który wystąpi podczas koncertu będzie Andrzej Piaseczny.

- Mamy nadzieję, że koncert będzie cieszył się dużym powodzeniem i dzięki temu duże pieniądze zostaną zebrane. Dodatkowo w tę akcję włączyła się Młodzieżowa Rada Miasta Kielce, która przy okazji koncertu przeprowadzi zbiórkę darów i różnego typu innej pomocy, która na miejscu jest potrzebna uchodźcom - dodał wiceprezydent.

Pomoc finansowa

Zaangażowanie Miasta w pomoc uchodźcom od strony finansowej przedstawiła skarbnik Beata Pawłowska.

Urząd Miasta Kielce uruchomił dedykowane rachunki bankowe, pod które przyjmowane są darowizny na rzecz obywateli z Ukrainy.

Numery rachunków:

- w PLN 36 1050 1461 1000 0024 8244 2387

- w EUR 87 1050 1461 1000 0024 8244 3021

Wszystkie środki finansowe, które trafią na wskazane wyżej konta bankowe, zostaną przeznaczone na pomoc dla obywateli z Ukrainy.

-  Środki z tych kont rozdysponowane będą przez organ stanowiący, czyli Radę Miasta, stosownymi uchwałami. Jeśli chodzi o wydatkowanie środków, do dnia dzisiejszego wydatkowaliśmy około 600 000 zł. Zgłosiliśmy zapotrzebowane do wojewody, na okres do końca czerwca tego roku, w kwocie około 5,8 miliona zł. Czekamy na uruchomienie tych środków. Obecnie nie posiadamy jeszcze porozumienia z wojewodą, ale jesteśmy przygotowani i zgodnie z artykułem 12 specustawy został wydzielony specjalny rachunek bankowy, tak aby te środki mogły trafić do Urzędu Miasta - mówiła skarbnik Beata Pawłowska.

Ponadto skarbnik zaznaczyła, że na najbliższej sesji będzie procedowana uchwała Rady Miasta, która wskazuje na przekazanie 200 000 zł na pomoc bezpośrednio do Winnicy, na zakup artykułów pierwszej pomocy. - Także od tej strony miasto jest przygotowane. Miasto posiada również rezerwę na zarządzanie kryzysowe, która może być uruchomiona na cele bieżące i z tej rezerwy korzystamy, uruchamiając środki na przygotowanie miejsc dla uchodźców z Ukrainy - dodała skarbnik Miasta Kielce.

Powrót na początek strony