Elekromobilność w mieście i okolicy - zaproszenie na konsultacje

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych organizowanych w związku z opracowywaniem dokumentu Strategii elektormobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce (z uwzględnieniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego), które odbędą się 31.08.2020 r.

Miejsce spotkania: Wzgórze Zamkowe w Kielcach, ul. ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce, sala konferencyjna w Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

Godzina spotkania: pierwsze spotkanie godz. 16.00, drugie 17.30

Czas trwania spotkania 1h

 

Ze względu na wielkość lokalu, w którym odbędą się konsultacje społeczne, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Chęć zgłoszenia udziału w konsultacjach wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego (formularz do pobrania), a następnie odesłania go na adres: strategia.elektromobilnosci@gmail.com

Po weryfikacji, na podany w formularzu adres e-mail uczestnika, wysłane zostanie potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu.

Wdrażanie działań z zakresu elektromobilności na obszarze Polski bezpośrednio wynika z opracowanego Programu Rozwoju Elektromobilności, który jest jednym z głównych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

W strategii tej elektromobilność i ochrona środowiska zostały wyszczególnione jako jedne z głównych priorytetów w epoce nisko- i zeroemisyjnego transportu. Elektromobilność jest integralną częścią idei Smart City (miasta inteligentnego), wykorzystującej nowoczesne technologie w taki sposób, aby z jednej strony jak najlepiej służyły mieszkańcom, z drugiej zaś – ułatwiały ich codzienne życie.

 

Celem dokumentu jest ocena możliwości, określenie planu oraz możliwych do realizacji zadań i inwestycji z zakresu elektromobilności, jakie zostaną podjęte, aby zahamować negatywny wpływ transportu na środowisko (np. ograniczenie hałasu i emisji zanieczyszczeń, rozwój komunikacji zbiorowej wykorzystującej pojazdy elektryczne, racjonalny wybór środka transportu, itd.).

 

Zakres merytoryczny strategii obejmuje:
• charakterystykę jednostki samorządu terytorialnego,
• opis stanu środowiska,
• wskazanie źródeł zanieczyszczeń powietrza,
• opis aktualnego systemu komunikacyjnego (sposób zarządzania transportem zbiorowym, charakterystyka transportu zbiorowego i indywidualnego),
• opis rozwiązań SmartCity,
• opis aktualnego systemu energetycznego,
• prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz i inne paliwa,
• wskazanie priorytetów w zakresie wdrożenia elektromobilności,
• plan wdrożenia elektromobilności wraz z systemem monitorowania.

Powrót na początek strony