I posiedzenie Kieleckiej Rady Seniorów

Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Kieleckiej Rady Seniorów prezydentka Agata Wojda wraz z zastępcą, wiceprezydentem Bartłomiejem Zapałą wręczyli nowym członkom akty wyboru. Udział w spotkaniu wziął także Jarosław Machnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce.

- Jesteście głosem środowiska, które staje się coraz większe, z licznymi potrzebami. My traktujemy to jako bardzo duże wyzwanie. Nasze działania koncentrują się wokół aktywizacji, rozbudowy dla was oferty, dbania o to, aby kluby seniora były na wysokim poziomie i miały dla was ofertę ruchową, kulturalną i edukacyjną. Z rozmów z wami wynika, że polityka miasta związana jest także z waszymi potrzebami, bo Rada Młodzieżowa dotyczy waszych wnuków, polityka związana z rozwojem gospodarczym dotyczy w dużej mierze waszych rodzin. Zdajemy sobie sprawę z tego, że chcecie, by młodzi ludzie zostawali w Kielcach, bo to właśnie wasi wnukowie, których lubicie mieć przy sobie i utrzymywać z nimi stały kontakt – powiedziała prezydentka.

Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza Rady.

W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce. Rada powoływana jest na okres czteroletniej kadencji, przy czym kadencja pierwszej Rady kończy się wraz z upływem kadencji obecnej Rady Miasta Kielce.

Funkcje konsultacyjne oznaczają możliwość opiniowania lokalnych strategii, programów rozwoju, projektów uchwał, podejmowanych przedsięwzięć czy inwestycji. Szczególne znaczenie mają tu te, które wpłyną na jakość życia osób starszych teraz lub w dalszej przyszłości takie jak np. samorządowe programy polityki senioralnej, projekty tzw. Karty Seniora, dające zniżki w punktach usługowych, projekty tworzenia domów opieki czy rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku.

Funkcje doradcze dają Radzie Seniorów możliwość zgłaszania uwag i sugestii do działań gminy Kielce, co jeśli zostaną one uznane za zasadne, może oznaczać wprowadzenie ich w życie. Funkcje inicjatywne Rady dają jej możliwość zgłaszania własnych pomysłów na działania dla osób starszych.

Powrót na początek strony