Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W sobotę, 30 września upływa termin wniesienia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wniosą opłaty we wskazanym powyżej terminie, mogą wnieść opłatę w terminie dodatkowym tj. do 30 października br. pod warunkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej. Niedokonanie opłaty w terminie skutkować będzie wygaszeniem zezwolenia.

W związku z faktem, iż w bieżącym roku kalendarzowym termin opłaty trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypada na dzień wolny od pracy (sobota) Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kielce przypomina, iż w przypadku opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych termin wniesienia opłaty nie ulega przesunięciu na kolejny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Termin opłaty, o której mowa w art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest terminem zawitym prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu. Terminy płatności opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły i jednoznaczny poprzez kalendarzowe oznaczenie ich daty wpływu. Według orzecznictwa sądów administracyjnych do materialnoprawnych terminów wyłączona jest możliwość zastosowania art. 57§ 4 Kpa. W przypadku dokonywania opłaty, o której mowa w art. 111 ust.1 za termin dokonania opłaty w rozumieniu powołanego przepisu należy uznać dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank, w którym zlecający przelew ma rachunek.

Powrót na początek strony