Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej - Biuro Działalności Gospodarczej informuje, że 31 stycznia upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin opłaty, o której mowa w art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest terminem zawitym prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu. Terminy płatności opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły i jednoznaczny poprzez kalendarzowe oznaczenie ich daty wpływu. Według orzecznictwa sądów administracyjnych do materialnoprawnych terminów wyłączona jest możliwość zastosowania art. 57§ 4 Kpa. W przypadku dokonywania opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 za termin dokonania opłaty w rozumieniu powołanego przepisu należy uznać dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank, w którym zlecający przelew ma rachunek.

Powrót na początek strony