Kabiny dezynfekujące na dworcu i w ratuszu

Miasto Kielce kupiło dziewięć bramek do dezynfekcji z pomiarem temperatury oraz dwie do pomiaru temperatury.

Urządzenia stanęły na Dworcu Autobusowym przy ul. Czarnowskiej oraz w budynkach Urzędu Miasta na Rynku i przy ul. Strycharskiej.

Kabiny składają się z dwóch części. W pierwszej zainstalowany jest bezdotykowy termometr oraz dozownik z płynem do dezynfekcji. W drugiej części urządzenia, przez mgławienie dezynfekowane jest okrycie wierzchnie wchodzącego.  

Dodatkowo Miasto Kielce kupiło także dwie bramki do pomiaru temperatury, które zostały zainstalowane w siedzibie Straży Miejskiej w Kielcach.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;  Oś Priorytetowa 9: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3  Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Całkowita wartość projektu: 4.294.013,75 zł
Dofinansowanie: 3.649.907,97zł
Wkład własny: 644 105,78 zł
Termin realizacji 01.02.2020 – 30.06.2021

Gmina Kielce ( miasto na prawach powiatu ) realizuje projekt pn.: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce. Celem projektu jest przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19. Przedmiotem projektu jest zakup środków ochrony indywidualnej (np. maseczki, przyłbice, kombinezony, gogle, fartuchy ochronne), sprzętu jednorazowego użytku, innych urządzeń, niezbędnych do działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz środków do dezynfekcji przestrzeni publicznych w Kielcach, w tym m.in. przystanków i wiat autobusowych. Projekt obejmuje wsparciem w szczególności: podmioty/osoby zaangażowane w walkę z epidemią COVID-19 oraz prowadzące działania w ramach łagodzenia skutków koronowirusa. Wsparciem objętych zostało 120 podmiotów, w tym m.in. MOPR, placówki opiekuńcze, szkoły, przedszkola, Straż Miejska, Miejska Biblioteka Publiczna, ZTM, Urząd Miasta Kielce czy MDK.

RPO EFS.png

Powrót na początek strony