Kielecki MOPR doceniony za wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnej

Organizowanie społeczności lokalnej (OSL), jako usługa społeczna, było tematem seminarium zorganizowanego w Kielcach dla organizacji pozarządowych z terenu miasta. W wydarzeniu udział wzięła zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska i radny Arkadiusz Ślipikowski.

Seminarium pt. „Organizowanie społeczności lokalnej szansą na poprawę życia mieszkańców” zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz Ogólnopolskim Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej.

Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie organizowania społeczności, jako modelu i usługi oraz jej aktywizacyjnej roli w łagodzeniu problemów zmieniającego się społeczeństwa. Wydarzenie miało charakter edukacyjny i było okazją do spotkania się, refleksji i wymiany doświadczeń.

Podczas spotkania Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymała certyfikat jakości za wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnej, przyznany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Model OSL zakłada, że organizowanie społeczności lokalnej polega na połączeniu spontanicznej aktywizacji z zastosowaniem profesjonalnej metodyki pracy środowiskowej i jako usługa społeczna może być zlecone w całości lub części podmiotowi trzeciego sektora.

Wdrażanie OSL powinno znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach regulujących funkcjonowanie instytucji oraz dokumentach strategicznych związanych z kształtowaniem i realizowaniem polityki społecznej na terenie danej gminy. Odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w statucie, regulaminie organizacyjnym oraz zakresach czynności pracowników realizujących zadania w obszarze organizowania społeczności lokalnej.

Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) podkreśla sposób działania organizacji/instytucji w środowisku lokalnym. Niezależnie od specjalistycznego profilu organizacji oznacza wolę przyjęcia przez dany podmiot misji społecznościowej polegającej na formułowaniu i realizacji programu w oparciu o bezpośrednie doświadczenia i zaangażowanie mieszkańców.

Powrót na początek strony