Konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Ciekawa i atrakcyjna praca dyplomowa może być nie tylko udanym zakończeniem danego etapu edukacji czy przepustką na kolejny jej stopień. Te najlepsze mogą zostać nagrodzone. Prezydent Kielc Bogdan Wenta ogłasza drugą edycję konkursu „Młodzi Naukowcy – Kielce 2021”.

Jest on przeznaczony dla autorów prac dyplomowych, które ukończono na kieleckich uczelniach wyższych w latach 2019-2021. Tematyka badawcza prac powinna wiązać się z szeroko rozumianymi obszarami funkcjonowania miasta decydującymi o rozwoju zrównoważonym lub przyczyniać się do promocji osiągnięć naukowych lub technicznych kieleckiego środowiska akademickiego.

Prace konkursowe mogą być zgłaszane w terminie do 17 grudnia 2021 r. do godz. 12.00  przez  ich autorów lub za zgodą autora przez promotorów.

 

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

  • Wniosek zgłoszeniado Konkursu stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu sporządzony na formularzu, zawierający wszystkie dane i informacje niezbędne do jego rozpatrzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, którego wzór określa Prezydent Miasta Kielce;
  • Streszczeniepracy wraz z istotnymi elementami graficznymi, zawierające wyraźne wskazanie obszaru/dziedziny funkcjonowania miasta, w których może ona znaleźć zastosowanie lub której wyniki mogą być użyte w promocji Kielc oraz przedstawiające w języku nietechnicznym cel i zakres pracy oraz najistotniejsze dane dotyczące możliwości wykorzystania wyników dla rozwoju Kielc (aspekt aplikacyjny, poznawczy, innowacyjny);
  • Pełny tekst pracy, a w razie publikacji wydanych na jej podstawie – również te publikacje;
  • Dwie opinieo pracy, w tym jedna promotora i jedna recenzenta; co najmniej jedna z opinii powinna akcentować aplikacyjne lub promocyjne walory pracy.

 

Wniosek konkursowy należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 lub przesłać na adres korespondencyjny Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City - ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce. Należy także przesłać jego wersję elektroniczną na adres: hsc@kielce.eu 

Pozostałe wymagane regulaminem dokumenty (streszczenie pracy, pełny tekst pracy, opinie promotora i recenzenta oraz ewentualne publikacje) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: hsc@kielce.eu w formie załączników (np. plik PDF) lub linku/linków do pobrania.

Celem konkursu jest promowanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego, a w tym:

  • zachęcenie studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych do podejmowania w swoich pracach tematyki określonej w definicji miasta inteligentnego (Smart City);
  • tworzenie dla młodych, kreatywnych ludzi warunków umożliwiających włączanie się w proces twórczego i innowacyjnego wpływania na rozwój miasta;
  • promocja osiągnięć naukowo-badawczych kieleckich uczelni;
  • lepsze wykorzystanie dorobku prac naukowo-badawczych lokalnych uczelni we wdrażaniu innowacji do realizacji zadań samorządu terytorialnego.

Regulamin konkursu oraz wymagane dokumenty do pobrania na stronie - www.idea.kielce.eu/hsc-konkurs-prace-dyplomowe-2021

 

Konkurs jest prowadzony w ramach projektu System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”, realizowanego przez Miasto Kielce w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,nagrodzonego dotacją ze środków unijnych w konkursie Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) pnHUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Fundusz Spójności POMOC TECHNICZNA.jpg

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19

Powrót na początek strony