Konkurs wspierający ideę ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.

W konkursie mogą wziąć udział Organizacje Pozarządowe, Fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich i inne Podmioty Ekonomii Społecznej.

1. Cel zadania: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.
2. Środki przeznaczone na realizację zadania - 40 000 zł.    
3. Maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania - 5 000 zł
4. Przykładowe wydarzenia/działania służące realizacji celu to np.:

 • organizacja wydarzeń z zakresu upowszechniania idei ekonomii społecznej np.:
 • wystawy, kiermasze, targi produktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej,
 • festyny, pikniki,
 • koncerty dla społeczności lokalnej prezentujące dokonania lokalnych podmiotów ekonomii społecznej;
 • organizacja imprez integracyjnych, np. łączących pokolenia, zakładających aktywny udział osób z niepełnosprawnościami;
 • organizacja innych wydarzeń lub cykl działań wpisujących się w realizację powyższego celu zadania publicznego;
 • organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań sieciujących lub innych form działań edukacyjno - promocyjnych, dotyczących współpracy międzysektorowej na określonym terenie (gmin, powiatów, itp.) między organizacjami pozarządowymi, biznesem, jednostkami samorządu terytorialnego, związanej ze współdziałaniem różnych organizacji i instytucji w celu osiągnięcia zmiany społecznej.

5. Preferowane będą oferty zakładające udokumentowanie organizowanego wydarzenia w formie:

 • wydawnictwa (np. broszura informacyjna, ulotka, publikacja, przeprowadzenie kampanii informacyjnych, promocyjnych itp.),
 • filmu,
 • spotu radiowego/telewizyjnego,
 • reportażu dźwiękowego i/lub fotograficznego.

Wszystkie te działania powinny dawać możliwość wykorzystania ich w celach edukacyjno-promocyjnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (przeniesienie praw autorskich na ROPS);

6. Zadanie powinno zakładać udział w wydarzeniu podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego oraz promocję ich usług i produktów.
7. Realizacja zadania musi odbyć się z udziałem społeczności lokalnej i jednostek samorządu terytorialnego (w ofercie należy opisać na czym będzie polegała rola i udział samorządu lokalnego).
8. Realizacja zadania musi odbyć się pomiędzy 1 maja 2021r. a 31 października 2021r.
9. Wymagany jest wkład własny finansowy –  10% przyznanego dofinansowania;
10. Organizacja może (ale nie musi) wnieść do projektu również wkład osobowy i/lub rzeczowy – wówczas należy go wycenić i ująć w budżecie;
11. Oferty należy złożyć najpóźniej do 29 marca 2021 roku.

 

Termin upływa 29 marca 2021 roku - teraz formularz ofertowy MOŻNA WYPEŁNIĆ JESZCZE ŁATWEJ.

 

Wszystkie pożyteczne narzędzia, formularze, kontakty znajdują się w poniższym linku:

 

http://www.es.umws.pl

Powrót na początek strony