Konsultacje społeczne dotyczące powołania Komitetu Rewitalizacji w Kielcach

Jeszcze tylko przez tydzień mieszkańcy Kielc mogą zgłaszać swoje uwagi, opinie i propozycje do projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne trwają do 27 maja.

Komitet Rewitalizacji jest forum współpracy i dialogu interesariuszy (m.in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta. Komitet powoływany jest na okres jednej kadencji odpowiadającej perspektywie obowiązywania Gminnego Programu Miasta Kielce na lata 2024-2030, która rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Komitetu. Istotne jest, aby ze względu na szeroki zakres tematyczny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego zasięg obejmujący kilka zróżnicowanych fragmentów miasta, Komitet Rewitalizacji w Kielcach odznaczał się dużą aktywnością i odgrywał rolę jednego z głównych filarów zarządzania Programem.

Utworzenie Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji poprzedzają konsultacje społeczne, w których wspólnie z mieszkańcami ustalone zostaną zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu.

Konsultacje trwają do 27 maja br. W tym czasie odbywa się:

1. Zbieranie uwag ustnych do protokołu osobiście lub telefonicznie w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce pokój nr 208, tel. 41 36 76 361, w godzinach 7:30-15:00.

2. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Idea Kielce (konsultacje.kielce.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipum.kielce.eu/.

3. Badanie ankietowego dotyczącego opinii na temat projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Ankieta dostępna będzie na stronie Idea Kielce.

Powrót na początek strony