Konsultacje społeczne dotyczące powołania Komitetu Rewitalizacji w Kielcach

Trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Spotkanie otwarte umożliwiające wyrażenie uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały odbędzie się 7 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta, Rynek 1 w sali Urzędu Stanu Cywilnego.

Komitet Rewitalizacji jest forum współpracy i dialogu interesariuszy (m.in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta. Komitet powoływany jest na okres jednej kadencji odpowiadającej perspektywie obowiązywania Gminnego Programu Miasta Kielce na lata 2024-2030, która rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Komitetu. Istotne jest, aby ze względu na szeroki zakres tematyczny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego zasięg obejmujący kilka zróżnicowanych fragmentów miasta, Komitet Rewitalizacji w Kielcach odznaczał się dużą aktywnością i odgrywał rolę jednego z głównych filarów zarządzania Programem.

Utworzenie Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji poprzedzają konsultacje społeczne, w których wspólnie z mieszkańcami ustalone zostaną zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu.

Konsultacje trwają do 27 maja br. W tym czasie odbędą się następujące działania:

1. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 7.05.2024 r. (wtorek) o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta, Rynek 1 w sali Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w dniach od 22.04.2024 r. do 27.05.2024 r. osobiście lub telefonicznie w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce pokój nr 208, tel. 41 36 76 361, w godzinach 7:30-15:00.

3. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Idea Kielce (konsultacje.kielce.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipum.kielce.eu/ w terminie od 22.04.2024 r. do 27.05.2024 r.

4. Badanie ankietowego dotyczącego opinii na temat projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Ankieta dostępna będzie na stronie Idea Kielce.

Powrót na początek strony