Konsultacje społeczne dotyczące terenu w północnej części Kielc, przy ul. Zagnańskiej

Konsultacje dotyczą trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w północnej części miasta Kielce, przy ulicy Zagnańskiej.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi/wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

• ustnie do protokołu

• w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce

• w formie elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,

• za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu

• za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" dostępnego na portalu Idea Kielce

Uwagi/wnioski można składać do dnia 15.01.2024 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 13.12.2023 r. o godz16 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.

Powrót na początek strony