Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji

W dniach od 9 października do 8 listopada br. prowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030. Uwagi do projektu zbierane będą drogą elektroniczną, korespondencyjną, za pomocą ankiety, a także w Biurze Planowania Przestrzennego oraz podczas spotkania otwartego, które odbędzie się w czwartek 26 października o godz. 16 w siedzibie urzędu.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który określa proces rewitalizacji w latach 2024-2030, na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej. 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 9 października do 8 listopada br. w następujących formach:

Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 26.10.2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, na sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego, I piętro.

Zbierania uwag ustnych do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030 w dniach od 09.10.2023 r. do 08.11.2023 r. osobiście w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, II piętro p. 208, lub telefonicznie tel. 41 36 76 361 w godzinach 7:30-15:30.

Zbierania uwag w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce oraz na stronie Idea Kielce od 09.10.2023 r. do 08.11.2023 r.

Formularze z uwagami można będzie dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres: bpp@um.kielce.pl;
b. drogą korespondencyjną na adres: Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce;
c. osobiście do Biura Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, II piętro p. 208, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Badania ankietowego dotyczącego opinii na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030. Link do ankiety oraz ankieta w formacie .pdf dostępne będą na stronie BIP UM Kielce oraz Idea Kielce.

Projekt dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030 oraz formularz do zgłaszania uwag udostępniony zostanie od dnia 9.10.2023 r. do 8.11.2023 r.:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce w zakładce Rewitalizacja https://bipum.kielce.eu/   
  • na stronie Idea Kielce w zakładce konsultacje społeczne https://konsultacje.kielce.eu/ 
  • w punkcie obsługującym konsultacje społeczne: Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, II piętro p. 208, osoba do kontaktu Paulina Moskal.

Co ważne, uwagi, opinie i propozycje: z datą wpływu przed dniem 9.10.2023 r. i po dniu 8.11.2023 r.; niepodpisane imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji) - nie będą rozpatrywane.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030.

Powrót na początek strony