Mapa drogowa projektu Obice

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego z prezydentem Kielc Bogdanem Wentą na temat zagospodarowania terenów w Obicach. Główną kwestią dyskusji był stan prawny działek przeznaczonych początkowo pod budowę portu lotniczego, a które mogą zostać wykorzystane jako strefa inwestycyjna.

Rozmowa dotyczyła również propozycji przedstawionej przez Marszałka Województwa w styczniu br. w sprawie możliwości zamiany działek w Obicach należących do miasta Kielce na działkę będącą własnością Samorządu Województwa przy ulicy Langiewicza (dawny szpitalik dziecięcy). Prezydent Kielc wyraził zainteresowanie taką propozycją. Oczywiście kwestia ta musi być poprzedzona wyjaśnieniem kwestii stanu prawnego poszczególnych działek, ale również określeniem inwestycji, jakie należy poczynić, aby teren ten mógł być oferowany inwestorom. Wymaga to określenia sposobu skomunikowania działek poprzez drogi publiczne, uzbrojenia terenu w infrastrukturę sieciową (kanalizacja, wodociąg, energia elektryczna, gaz, OZE) i oczywiście zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze Morawicy i Chmielnika. Wartością tego terenu jest jego spójność i możliwość zaoferowania inwestorom terenu przygotowanego pod duże inwestycje, a do tego potrzebna jest konkretna koncepcja jego zagospodarowania. Prezydent i Marszałek zgodzili się, że sprzedaż poszczególnych działek byłaby mniej korzystna niż zaoferowanie tego terenu jako spójnej całości. Stąd też ustalono, że koncepcja zamiany działek jest realna i z jednej strony pozwoli miastu na pozyskanie terenu w granicach administracyjnych miasta, który może zostać wykorzystany w krótkiej perspektywie czasu na lokalne inwestycje, a z drugiej strony da samorządowi województwa konkretne instrumenty budowania potencjału gospodarczego regionu. Biorąc pod uwagę prognozowany kilkuletni czasokres procedur planistycznych i przygotowania terenu do uzbrojenia, kwestia wartości obu nieruchomości pozostanie na razie kwestią otwartą.

Ustalono, że zostanie powołany zespół roboczy, który zajmie się opracowaniem koncepcji aktywizacji i zagospodarowania terenu. Do prac zespołu poza pracownikami Urzędu Miasta Kielce i Urzędu Marszałkowskiego zostaną zaproszeni przedstawiciele gmin Morawica i Chmielnik. Zespół rozpocznie prace od przygotowania „mapy drogowej projektu Obice” z określeniem harmonogramu prac i możliwych scenariuszy rozwoju tego terenu.

Nadal istnieją szanse przygotowania (uzbrojenia) przynajmniej części tego terenu w kolejnej perspektywie finansowej UE pod potrzeby inwestorów. Jeśli kwestie prawne zostaną uregulowane w ciągu najbliższych dwóch lat, można brać pod uwagę  możliwość pozyskania środków z nowego programu regionalnego na lata 2021-27 na przygotowanie terenów w Obicach pod strefę inwestycyjną.

Powrót na początek strony