Miasto Kielce stara się o dofinansowanie z programu Polski Ład

Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZZ, Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc i Kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie czterech ulic – to projekty, o których dofinansowanie Miasto Kielce będzie starać się w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. W środę, 28 lipca, odbyła się konferencja prasowa nt. przygotowanych wniosków.

W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz jego zastępcy, Bożena Szczypiór i Agata Wojda. Podczas konferencji zaprezentowano zadania, które zostały przygotowane przez samorząd do Programu Inwestycji Strategicznych.

- Kielce składają wnioski w trzech obszarach – infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno–kanalizacyjnej oraz zielonej rewitalizacji miasta. Prosimy o wsparcie parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej, aby nasze projekty zostały ujęte w Programie i otrzymały dofinansowanie – powiedział Prezydent Bogdan Wenta.

Prace nad przygotowaniem inwestycji planowanych do zgłoszenia w ramach programu Polski Ład rozpoczęły się już 25 czerwca czyli jeszcze zanim oficjalnie ogłoszono nabór wniosków.

- Przygotowane inwestycje są bardzo ważne dla rozwoju miasta, poprawy jego wizerunku, a przede wszystkim dla podniesienia jakości życia naszych mieszkańców. Ma to szczególne znaczenie w nowej rzeczywistości związanej ze skutkami COVID-19 – przekonuje zastępca Prezydenta Kielc, Bożena Szczypiór.

Miasto Kielce zdecydowało się zgłosić maksymalną ilość wniosków. Projekty zostały wybrane pod kątem priorytetów miasta i wysokości dofinansowania.

- W przypadku infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej dofinansowanie wyniesie 95 procent, a zadanie dotyczące zielonej rewitalizacji miasta może uzyskać wsparcie na poziomie 90 procent – mówi Agata Wojda, zastępca Prezydenta Kielc.

Władze miasta deklarują gotowość do realizacji inwestycji. Przetargi na wykonanie zadań w ramach Programu Inwestycji Strategicznych powinny muszą zostać ogłoszone w ciągu 6 miesięcy od decyzji o dofinansowaniu.


Zadania przygotowane przez Kielce do Programu Inwestycji Strategicznych:


1. Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. Ireny Sendlerowej, płyty Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z placem św. Wojciecha oraz terenu wokół dawnej Synagogi

W zakres projektu wchodzi budowa stref rekreacyjnych, elementów wodnych, modernizacja ciągów pieszych, nasadzenia, pielęgnacja i gospodarka istniejącą roślinnością.

Inwestycja będzie skutkowała ożywieniem miejskiej przestrzeni  publicznej w Śródmieściu, zwiększeniu atrakcyjności społecznej, przestrzennej, funkcjonalnej oraz gospodarczej miasta. Pobudzenie aktywności społecznej wpłynie korzystnie na zdrowie i jakość życia nie tylko mieszkańców, ale i turystów. To szczególnie ważne w kontekście skutków pandemii i nowych wyzwań z jakimi musimy się zmierzyć.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia terenów zieleni o wysokiej zdolności łagodzenia upałów i ograniczenia skutków miejskiej wyspy ciepła, zwiększenia zdolności retencyjnych terenów zielonych, rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych oraz zwiększenia różnorodności biologicznej.

Planowany koszt całkowity projektu 23 000 000 zł, zaś wnioskowana wartość 20 700 000 zł.

2. Kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Biesak, Dobromyśl, Kamińskiego i 1-go Maja w Kielcach

W ramach zadania planowane  jest wykonanie grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wraz z wysięgnikami oraz  budową przepompowni ścieków i odtworzenie nawierzchni drogowej po wykonanych robotach budowlanych.

Głównym celem inwestycji jest ochrona wód powierzchniowych i podziemnych położonych na terenie  Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wzrost jakości życia mieszkańców, rozwój terenów peryferyjnych, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, w tym COVID–19. Inwestycja jest zgodna z celami zrównoważonego rozwoju Miasta Kielce oraz SRWŚ 2030+, korzystnie wpłynie na środowisko, gospodarkę, mieszkańców i ich zdrowie.

Planowany koszt całkowity projektu to 4 850 000 zł, natomiast wnioskowana wartość to 4 607 500 zł.

3. Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach.

Projekt w swoim zakresie obejmuje kompleksową przebudowę ulic dla zwiększenia dostępności najważniejszych szpitali, budowę/rozbudowę dróg, skrzyżowań, chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia, ścieżek rowerowych, elementów BRD, sygnalizacji świetlnej, przystanków, odwodnienia, kanału technologicznego, zieleni.

Inwestycja jest zgodna z celami zrównoważonego rozwoju Miasta Kielce oraz SRWŚ 2030+, korzystnie wpłynie na gospodarkę, ochronę zdrowia, bez uciążliwości dla środowiska.

Planowany koszt całkowity projektu wynosi  35 000 000  zł, wnioskowana wartość to 33 250 000 zł.

Powrót na początek strony