Miasto szuka chętnych do opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Prezydent Miasta Kielce zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce”. Oferty należy składać w ciągu 21 dni, od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, do godziny 15:00.

Podmiot lub podmioty, które wygrają konkurs będą odpowiedzialne m.in. za całodobowe wyłapywanie zwierząt zgłaszanych wyłącznie z terenu Miasta Kielce, całodobowy nadzór nad schroniskiem i zwierzętami przebywającymi na jego terenie, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej rannym zwierzętom bezdomnym, czy zapewnienie opieki weterynaryjnej przetrzymywanym w Schronisku zwierzętom – w tym zatrudnienie przynajmniej dwóch lekarzy weterynarii, którzy będą wykonywali pracę codziennie na miejscu.

Zadanie obejmuje również prowadzenie akcji adopcyjnej, kastracji zwierząt bezdomnych, czipowanie wszystkich zwierząt bezpośrednio po przyjęciu do schroniska i całoroczne dokarmianie zdziczałych kotów domowych.

Organizacje pozarządowe lub podmioty zainteresowane udziałem w otwartym konkursie ofert, powinny zarejestrować się na Platformie Współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi tworząc Konto Wnioskodawcy. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy.

Termin realizacji zadania – 01.01.2023 – 31.12.2025 r.

Wysokość środków udzielonych przez Miasto Kielce na realizację zadania:

  • w roku 2023 wyniesie 1 500 000zł,
  • w roku 2024 wyniesie 1 600 000zł,
  • w roku 2025 wyniesie 1 700 000zł.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w godz. 8:00 – 15:00 pod numerem 41 367 66 85.

Pełna treść Zarządzenia prezydenta Miasta Kielce nr 428/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Powrót na początek strony