Miasto złożyło wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład. Chodzi o inwestycje poprawiające jakość życia

Polepszeniu komfortu życia mieszkańców Kielc służyć ma lista inwestycji, które Miasto Kielce chce zrealizować dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dziś złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Miasto Kielce w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych złożyło wnioski o uzyskanie dofinansowania dla niżej wymienionych inwestycji:

Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce.

Projekt zakłada kompleksową budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację ulic w Kielcach, służącą poprawie komfortu życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem terenów peryferyjnych zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i ponadlokalnym - ul. Sukowskiej, ul. Wydryńskiej, ul. Górników Staszicowskich, ul. Karczunek oraz ul. Młodej.

Platforma Smart City wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców.

W ramach projektu założono wdrożenie jednolitego rozwiązania Platformy Smart City pozwalającego na świadczenie e-usług oraz optymalizującego wewnętrzne procesy administracyjne w Urzędzie Miasta Kielce. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług publicznych dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji, ograniczenie odwiedzin obywateli w urzędzie i przeniesienie kontaktu
z urzędem do jednego punktu załatwiania spraw - Centrum Kontaktu.

Projekt zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą cyfrową, umożliwi załatwianie spraw i uzyskanie rzetelnej informacji w jednym miejscu, poprzez wiele kanałów dostępowych, również działających 24H.

Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21 przy ulicy Krakowskiej 15A oraz przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Warszawska 340.

 

 

Powrót na początek strony