Można zgłaszać uwagi do projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Miasto Kielce przystąpiło do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który ma na celu analizę obecnej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł zlokalizowanych na terenie Miasta oraz zawiera propozycje przyszłych działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Do 14 marca br. można zgłaszać uwagi, wnioski lub propozycje zmian.

Dokumenty (projekt przedmiotowego dokumentu, prognoza oddziaływania na środowisko, stanowiska innych organów) udostępnione zostały do wglądu:

• na portalu Idea Kielce pod adresem: https://konsultacje.kielce.eu/;

• w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipum.kielce.eu 

• w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. nr 310 w godzinach urzędowania.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane działaniami w zakresie redukcji emisji CO2, podnoszenia efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w trakcie jego wyłożenia, to jest od 21.02.2022 r. do 14.03.2022 r.

Uwagi należy składać:

• w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce ,
• w postaci elektronicznej na adres: sekretariat.gks@um.kielce.pl,
• za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" umieszczonego na portalu Idea Kielce,
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. nr 310 w godzinach urzędowania,
• za pośrednictwem platformy ePUAP htpp://epuap.gov.pl (adres skrytki Urzędu Miasta Kielce; /g94m13lgvz/skrytka). 

 

Powrót na początek strony