Nad czym będą obradować kieleccy radni?

Roczny plan potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2022 roku, sytuacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD - OBSZAR III.6. - Sandomierska, Poleska, Leszczyńska, Radlińska”. To część spraw, którymi zajmą się radni podczas czwartkowej (13 stycznia) sesji Rady Miasta Kielce. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00 i będą prowadzone w trybie zdalnym.

Podczas konferencji prasowej poprzedzającej sesję, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Karyś odniósł się m.in. do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach.

– Ten projekt to konsekwencja uchwały podjętej w roku ubiegłym. Wówczas radni nie zgodzili się na likwidację ośrodka, ponieważ ze strony pracowników pojawiły się zapowiedzi chęci prowadzenia placówki w innym trybie. Obietnice te nie zostały spełnione, dlatego wracamy do sprawy – zaznaczył.

Z kolei wiceprzewodnicząca Katarzyna Czech-Kruczek odniosła się do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD - OBSZAR III.6. - Sandomierska, Poleska, Leszczyńska, Radlińska”.

 Plany zabudowy terenów w obszarze ulic Sandomierskiej, Poleskiej, Leszczyńskiej i Radlińskiej od kilku lat budzą szczególnie emocje. W tej sprawie widać bardzo dużą aktywność mieszkańców, którzy sprzeciwiają się wysokiej zabudowanie w tym obszarze. W związku z tym zwróciliśmy się z wnioskiem o przystąpienie do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wskazanego obszaru i przeznaczenie go, zgodnie ze Studium, na zabudowę niskiej intensywności – poinformowała.

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godz. 9.00 w TRYBIE ZDALNYM w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 2 grudnia 2021 r. i 16 grudnia 2021 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce w roku 2021.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce z działalności w roku 2021.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

3) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

4) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Tarnowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

5) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Ignacego Paderewskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Dąbrowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Olgi Boznańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 127,128,131,148/3,152,153,155,162/1,165,169/1,188/2 - obręb 6);

9) projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału w lokalu niemieszkalnym garażu numer 1, znajdującym się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Stefana Żeromskiego 52;

10) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Orląt Lwowskich (dz. nr 899/8, obr. 0007);

11) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Wincentego Witosa (dz. nr: 2034,2138);

12) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Wincentego Witosa (dz. nr: 2033,2137);

13) projekt uchwały w sprawie założenia szkoły ponadpodstawowej;

14) projekt uchwały w sprawie włączenia szkoły Policealnej nr 9 dla Dorosłych w Kielcach do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach;

15) projekt uchwały w sprawie założenia szkoły ponadpodstawowej;

16) projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach;

17) projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach;

18) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kielce a Gminą Morawica w sprawie organizacji w roku szkolnym 2021/2022 nauki religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P.;

19) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kielce a Gminą Zagnańsk w sprawie organizacji w roku szkolnym 2021/2022 nauki religii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego w R.P.;

20) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kielce a Gminą Zagnańsk w sprawie organizacji w roku szkolnym 2021/2022 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej;

21) projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach oraz wchodzących w skład: Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Kielcach i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Kielcach Specjalnej dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kielcach;

22) projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2022 roku;

23) projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności;

24) projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

25) projekt uchwały w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej;

26) projekt uchwały w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej;

27) projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie w postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania;

28) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

29) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej;

30) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD - OBSZAR III.6. - Sandomierska, Poleska, Leszczyńska, Radlińska”.

8. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony