Nagrody dla ludzi kultury. Do końca maja można zgłaszać kandydatów

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o możliwości składania wniosków z kandydaturami do Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury za 2023 rok.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym w Kielcach lub poza Kielcami, których działalność artystyczna i kulturalna związana jest z miastem Kielce, oraz osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie Miasta Kielce, zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i ochroną kultury, w szczególności za:

1) wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania, promowania kultury w Kielcach, regionie i poza jego granicami,

2) zasługi uhonorowane na festiwalach czy przeglądach nagrodami, wyróżnieniami,

3) pracę na rzecz animacji kultury w małych społecznościach (np. osiedlowych) Miasta służącą organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk często zagrożonych patologiami,

4) działalność na rzecz integracji środowisk twórczych,

5) podejmowanie tematów w twórczości plastycznej, muzycznej, teatralnej i innej związanych z historią, teraźniejszością, przyszłością Kielc i województwa świętokrzyskiego.

Nagrody przyznawane są na podstawie wniosków, które mogą zgłaszać: radni Rady Miasta Kielce, związki twórcze, stowarzyszenia kultury, inne organizacje i instytucje działające na rzecz kultury.

Wnioski zawierające dane osobowe kandydata/dane podmiotu, informacje dotyczące całokształtu działalności lub informację o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana oraz szczegółowe uzasadnienie należy składać albo przesłać do dnia 31 maja br. na adres:

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

lub mailem na adres kultura@um.kielce.pl

W celu ułatwienia kontaktu z laureatami prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu kandydata oraz zgłaszającego kandydaturę.

Powrót na początek strony