Nagrody dla ludzi kultury. Zgłoszenia do 31 maja

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o możliwości składania wniosków z kandydaturami do Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury za 2021 rok. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa Uchwała Rady Miasta Kielce nr XXXII/597/2012 z dnia 06 września 2012.

Nagrody przyznawane są co roku osobom oraz podmiotom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną kultury.

Wyróżnienia Prezydenta Miasta Kielce nadawane są m.in. za:

1) wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania, promowania kultury w Kielcach, regionie i poza jego granicami,

2) zasługi uhonorowane na festiwalach czy przeglądach nagrodami, wyróżnieniami,

3) pracę na rzecz animacji kultury w małych społecznościach (np. osiedlowych) Miasta służącą organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk często zagrożonych patologiami,

4) działalność na rzecz integracji środowisk twórczych,

5) podejmowanie tematów w twórczości plastycznej, muzycznej, teatralnej i innej związanych z historią, teraźniejszością, przyszłością Kielc i województwa świętokrzyskiego.

Wnioski mogą zgłaszać: Radni Rady Miasta Kielce, związki twórcze, stowarzyszenia kultury oraz inne organizacje i instytucje działające na rzecz kultury.

Wnioski zawierające dane osobowe kandydata/dane podmiotu, informacje dotyczące całokształtu działalności lub informację o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana oraz szczegółowe uzasadnienie należy składać albo przesłać do dnia 31 maja 2022 roku na adres:

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

lub mailem na adres kultura@um.kielce.pl

W celu ułatwienia kontaktu z laureatami prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu kandydata oraz zgłaszającego kandydaturę.

 

Powrót na początek strony