Nowe drogi dla rowerów oraz pieszych, miejsca obsługi i parkingi bike&ride

Miasto Kielce na rozwój infrastruktury niskoemisyjnej pozyskało pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Nowe drogi dla rowerów oraz drogi dla rowerów i pieszych maja postać wzdłuż ul.: Żelaznej, Gosiewskiego, Zagnańskiej i Szajnowicza-Iwanowa. W ramach zadania zaprojektowano także trzy Miejsca Obsługi Rowerzystów i dwa parkingi bike&ride. 29 kwietnia na platformie idea.kielce.eu rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu.

Zadanie „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce” planowane jest do realizacji przy wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu: 11 899 821,59 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 10 114 848,34 PLN, wkład własny 1 784 973,25 PLN. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, obecnie jest na etapie przygotowywania dokumentów do podpisania umowy.

Jego celem jest m.in.: zwiększenie dostępności do niskoemisyjnych niezmotoryzowanych form mobilności, zmniejszenie wykorzystania samochodów, obniżenie stopnia emisji CO2, poprawa bezpieczeństwa drogowego, zwiększenie zainteresowania aktywnym spędzaniem czasu wolnego i wzrost walorów turystycznych Kielc.

Odcinki ulicy, przy których mają powstać drogi dla rowerów (ddr) oraz drogi do ruchu pieszego (ddp) wybrano na podstawie „Koncepcji przebiegu tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego”.

ul. Żelazna, ul. Gosiewskiego, ul. Zagnańska

Początkowy odcinek wzdłuż ul. Żelaznej, od ul. Grunwaldzkiej, zaprojektowano w dwóch wariantach:

  • Wariant 1: z dwukierunkową drogą dla rowerów oraz osobną drogą dla pieszych w miejscu istniejącego chodnika (strona zachodnia od ul. Grunwaldzkiej do ul. Czarnowskiej). Na wysokości budynku Poczty Polskiej zaprojektowano zmianę organizacji ruchu obejmującą zewnętrzny (prawy) pas ruchu ul. Żelaznej (na którym zatrzymują się autokary).
  • Wariant 2: ze wspólną drogą dla pieszych i drogą dla rowerów o łącznej szerokości 3,16 m (strona zachodnia od ul. Grunwaldzkiej do ul. Czarnowskiej) prowadzącą także wzdłuż budynku Poczty Polskiej do placu Niepodległości.

Dalszy przebieg ma być wspólny dla obu wariantów: za przystankami autobusowymi (na wysokości placu Niepodległości) w miejscu istniejących stanowisk postojowych (do parkowania równoległego) poprowadzono wydzieloną dwukierunkową drogę dla rowerów, zaś droga dla pieszych biegnie po istniejącym śladzie (pomiędzy jezdnią a wiatami przystankowymi). Przy Dworcu PKP zaprojektowano parking bike&ride na 10 stanowisk postojowych.

Rozwiązanie wariantowe zaproponowano przy Dworcu PKP ze względu na dodatkowe przejście dla pieszych. W stanie istniejącym na placu Niepodległości jest 57 stanowisk postojowych obsługujących rejon dworca PKP.

  • Wariant 1: w wariancie bez przejścia, uwzględniającym zmianę organizacji ruchu wynikającą tylko z lokalizacji projektowanej ddr w miejscu stanowisk postojowych ich liczba wynosi 34.
  • Wariant 2: w wariancie z przejściem, uwzględniającym konieczną redukcję stanowisk postojowych ich liczba wynosi 30.

Zaprojektowane rozwiązania w rejonie placu Niepodległości (w obu wariantach) porządkują ruch na tym terenie (organizacja ruchu bardziej czytelna niż w stanie istniejącym), a także wprowadza obszary zieleni, których w tym terenie jest bardzo mało.

Wzdłuż ul. Gosiewskiego zaprojektowano kontynuację drogi dla rowerów z ul. Żelazną, którą przeprowadza się na stronę wschodnią tej ulicy projektowanym przejazdem rowerowym i przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Żelazną i Czarnowską. Droga dla rowerów została poprowadzona w kierunku Centrum Komunikacyjnego, przy którym planowany jest parking bike&ride na ok. 10 stanowisk postojowych.

W wariancie 2 zaproponowano rezygnację z wydzielonego prawo skrętu (wlot ul. Czarnowskiej w kierunku ul. Gosiewskiego). Jednak takie rozwiązanie zostanie ostatecznie potwierdzone analizą warunków ruchu na tym skrzyżowaniu.

Dalej, w kierunku północnym zaprojektowano dwukierunkową ddr wzdłuż ul. Gosiewskiego (strona wschodnia) do ul. 1 Maja, częściowo wzdłuż istniejącego chodnika (z jego przebudową), a częściowo po nowym śladzie (przed istniejącym parkingiem) przeprowadzając ruch pod estakadą w ciągu ul. 1 Maja do drogi rozprowadzającej ul. Zagnańskiej.

Jako kontynuację projektowanej trasy rowerowej, poprowadzono ruch rowerowy istniejącą drogą zlokalizowaną po stronie wschodniej, w pasie drogowym ul. Zagnańskiej do skrzyżowania z ul. Jasną. Następnie, ruch rowerowy zostanie wprowadzony na starodroże ul. Zagnańskiej na zasadach ogólnych, zaś ruch pieszych wzdłuż istniejących chodników. Od placu do zawracania, planowana jest dobudowa odcinka ddr wzdłuż istniejącego chodnika i przejazd rowerowy przez ul. Okrzei do dalszego odcinka drogi rozprowadzającej ul. Zagnańskiej, a także przejazd rowerowy przez ul. Zagnańską. Na skrzyżowaniu ul. Okrzei i Zagnańskiej planuje się budowę sygnalizacji świetlnej dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Wariantowo przedstawiono przebieg ddr i ddp od ul. Okrzei w kierunku ul. Sobola i drogi rozprowadzającej ul. Zagnańskiej, po której ruch rowerowy odbywać się będzie na zasadach ogólnych, a ruch pieszy istniejącymi chodnikami. Zakończenie trasy rowerowej planuje się na wysokości nowych budynków mieszkalno-usługowych („Plazy”) z uwagi na włączenie w tym miejscu do planowanych dróg dla rowerów, które będą realizowane w trakcie budowy drogi ekspresowej nr 74, realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce.

Na dalszym odcinku ul. Zagnańskiej (w kierunku północnym za skrzyżowaniem z ul. Jesionową) jest niedawno wybudowana nowa droga dla rowerów, biegnąca do granicy miasta. Ten odcinek planuje się uzupełnić o 2 Miejsca Obsługi Rowerzystów:

- MOR przy zalewie (k. cmentarza po stronie wschodniej ul. Zagnańskiej) – wraz z dobudową 100 m ddr oraz oświetlenia,

- MOR przy pętli autobusowej na granicy miasta (po stronie zachodniej ul. Zagnańskiej) z nową aranżacją zieleni w jego rejonie.

al. Szajnowicza-Iwanowa

Wzdłuż al. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od ul. Malików (nowe budynki mieszkalne „Grabina”) do ul. Massalskiego zaprojektowano dwukierunkową ddr i ddp (chodnik) po obu stronach ulicy wraz z nowym energooszczędnym oświetleniem i nasadzeniami zieleni. Lokalizacja infrastruktury uwzględnia istniejącą koncepcję projektową pn.: „Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy miasta do Węzła Drogowego Kielce-Zachód na połączeniu DK 74 z S7”. Przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych planowane są przez rondo Zientarskiego (wszystkie wloty) oraz wlot zachodni alei Szajnowicza Iwanowa.

W rejonie ul. Malików, po stronie południowej al. Szajnowicza-Iwanowa zaprojektowano MOR.

Strona północna – droga dla pieszych została poprowadzona na odcinku od skrzyżowania z ul. Massalskiego do skrzyżowania z ul. Malików o szerokości min 1,8m. Odcinkowo, z uwagi na trudne warunki, szerokość ddp oraz ddr została zawężona. Trudne warunki wynikają z istniejącego zagospodarowania terenu (w tym istniejące sieci uzbrojenia terenu, istniejące ogrodzenia). Droga dla rowerów (ddr) o szerokości min. 2,5 m została poprowadzona na odcinku od skrzyżowania z ul. Massalskiego, a zakończona na wysokości działki 407/3, zaś jej kontynuacja zostanie wykonana w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie al. Szajnowicza-Iwanowa.

Strona południowa – droga dla pieszych została poprowadzona na odcinku od skrzyżowania z ul. Massalskiego do skrzyżowania z ul. Malików o szerokości min 1,8m. Droga dla rowerów o szerokości min. 2,5 m została poprowadzona na odcinku od skrzyżowania z ul. Massalskiego, a zakończona w miejscu projektowanego Miejsca Obsługi Rowerzystów. Projektowana ddr będzie odsunięta od ddp na szerokość ok. 3 m. Jednocześnie, istniejący chodnik bezpośrednio przyległy do jezdni zostanie zachowany.

Odcinek al. Szajnowicza-Iwanowa został przedstawiony w dwóch wariantach. Różnice polegają na poprowadzeniu ddr na końcowym odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Massalskiego (zarówno po stronie północnej jak i południowej).

Strona północna:

  • Wariant 1 – w rejonie istniejącej stacji naprawy rowerów rozdzielono ddr na odcinki jednokierunkowe w celu zachowania lokalizacji istniejącej stacji.
  • Wariant 2 – istniejąca stacja napraw rowerów została przesunięta w kierunku północnym. Po jej południowej stronie poprowadzono ddr, zaś po północnej ddp.

Strona południowa:

  • Wariant 1 – ddr została poprowadzona między jezdnią a istniejącymi ekranami akustycznymi. Takie rozwiązanie jest odzwierciedleniem projektu koncepcji rozbudowy al. Szajnowicza-Iwanowa.
  • Wariant 2 – zarówno ddr jaki i ddp zostały poprowadzone za ekranami akustycznymi.

Planowane w ramach inwestycji MOR-y będą zadaszone i wyposażone w „witacz”, ławo-stół i ławki, kosze na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów oraz stanowisko naprawy rowerów.

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.jpg

Powrót na początek strony