Oceń sytuację miasta w kontekście jego rozwoju. Ankieta dla mieszkańców

Trwa ewaluacja bieżąca Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City, pozwalająca na ocenę przebiegu wdrażania dokumentu. Jednym z etapów ewaluacji jest realizacja badania ankietowego z udziałem mieszkańców Kielc. W związku z tym w dniach od 24 czerwca do 28 lipca br. zbierane są opinie za pośrednictwem kwestionariusza on-line.

Celem badania jest umożliwienie mieszkańcom miasta, przedstawicielom grup społeczno-zawodowych i organizacji pozarządowych przekazanie opinii dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City. Wykonanie badania Urząd Miasta Kielce zlecił firmie EU-Consult Sp. z o. o z Gdańska.

Ewaluacja bieżąca (on-going) umożliwia kontrolę przebiegu procesu wdrażania i ocenę adekwatności realizowanych projektów, ich wpływu na realizację celów. Pozwala na wykrycie pojawiających się problemów i podjęcie działań w celu ich rozwiązania, a także zaproponowanie ewentualnych zmian w zakresie poszczególnych działań lub projektów. Będzie ona realizowana raz na dwa lata, licząc od dnia przyjęcia Strategii, to jest w latach: 2024, 2026, 2028.

Realizacja ewaluacji pozwoli ocenić efekty podejmowanych działań w zakresie realizacji założonych celów, osiągnięcia przyjętych wskaźników produktu i rezultatu oraz weryfikację racjonalności wykorzystania środków. Umożliwi również poprawę jakości działań poprzez zwiększenie ich adekwatności, skuteczności, użyteczności i trwałości. Badaniem ewaluacyjnym objęci zostali mieszkańcy miasta, a także podmioty zaangażowane we wdrażanie Strategii.

Link do ankiety: https://wypowiedzsie.kielce.eu/ 

 

Powrót na początek strony