Od dziś zmiany w Urzędzie

Zgodnie z zarządzeniem Prezydentki Miasta Kielce Agaty Wojdy od 1 lipca 2024 r. obowiązuje w urzędzie nowy Regulamin Organizacyjny.

Nowa struktura obejmuje 11 wydziałów, 4 biura, 1 centrum i Urząd Stanu Cywilnego. Choć liczbowo, ubyła tylko jedna komórka organizacyjna, to zmienił się jednak szczegółowy zakres obowiązków w poszczególnych wydziałach. W związku z powyższym liczymy na wyrozumiałość mieszkańców w okresie przejściowym.

Nowa struktura organizacyjna Urzędu Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce:

 • Biuro Prezydenta (Biuro Obsługi Prezydenta, Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych, Stanowisko Nadzoru Właścicielskiego)
 • Centrum Bezpieczeństwa Miasta (Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Referat Centrum Zarządzania Kryzysowego, Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Referat Bezpieczeństwa Osób i Obiektów)
 • Urząd Stanu Cywilnego (Stanowisko ds. Rejestracji Noworodków, Stanowisko ds. Małżeństw, Stanowisko ds. Rejestracji Zgonów, Stanowisko ds. Aktów Stanu Cywilnego)
 • Biuro Mobilności (Biuro Organizacji Ruchu, Biuro Analiz, Planowania Transportu, Modelowania Ruchu i SUMP, Stanowisko ds. Osób z Niepełnosprawnościami)

Bezpośredni nadzór merytoryczny:

 • Miejski Zarząd Dróg
 • Zarząd Transportu Miejskiego
 • Straż Miejska
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Kielcach

 

I zastępca Prezydenta Miasta Kielce:

 • Biuro Rozwoju Miasta (Biuro Planowania Przestrzennego, Biuro Smart City, Referat Funduszy Europejskich, Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), Biuro Działalności Gospodarczej, Biuro ds. Przedsiębiorczości, Centrum Obsługi Inwestora)
 • Wydział Inwestycji i Architektury (Wieloosobowe stanowisko ds. PPP, Biuro Inwestycji, Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce-Wschód, Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce-Zachód, Referat Administracji Budowlanej, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami (Referat Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości, Referat Gospodarki Gruntami, Referat Obrotu Nieruchomościami i Rozwoju Obszarowego, Referat Skarbu Państwa, Referat Środków Trwałych, Referat Obrotu Prawa Użytkowania Wieczystego)

Bezpośredni nadzór merytoryczny:

 • Kielecki Park Technologiczny
 • Miejski Urząd Pracy
 • Targi Kielce S.A.

 

II zastępca Prezydenta Miasta Kielce:

 • Wydział Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej (Referat Gospodarki Odpadami, Referat Usług Komunalnych, Referat Kształtowania Środowiska i Zieleni Miejskiej, Referat Środowiska i Gospodarki Wodnej, Geologii i Hałasu, Referat ds. Klimatu, Powietrza, Energii i Elektromobilności, Stanowisko ds. Ochrony Zwierząt, Stanowisko ds. Obsługi Finansowej, Biuro Mieszkalnictwa)
 • Wydział Geodezji (Referat Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Geodeta Powiatowy)

Bezpośredni nadzór merytoryczny:

 • Miejski Zarząd Budynków
 • Centrum Usług Miejskich
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o.
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 • Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

 

III zastępca Prezydenta Miasta Kielce:

 • Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowia (Referat Edukacji, Referat Pomocy Stypendialnej i Oświaty Niepublicznej, Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki, Referat Budżetu Oświaty)
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu (Referat Kultury, Referat Sportu i Turystyki, Biuro Promocji i współpracy z Zagranicą, Biuro Wydarzeń Miejskich)

Bezpośredni nadzór merytoryczny:

 • Edukacja: placówki wychowawcze i oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły)
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i ośrodki pomocy społecznej
 • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
 • Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia,
 • Instytucje kultury
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach – CK Technik
 • Korona S.A.

 

Sekretarz Miasta:

 • Wydział Obsługi Mieszkańców (Biuro Rejestracji Pojazdów, Biuro Praw Jazdy, Stanowisko ds. Transportu, Referat Ewidencji Ludności, Referat Dowodów Osobistych, Miejski Rzecznik Konsumentów)
 • Wydział Administracji i Kadr (Biuro Organizacji Urzędu, Referat Kadr i Szkolenia, Referat Płac, Budżetu i Spraw Socjalnych, Biuro Usług Informatycznych, Biuro Zamówień Publicznych, Referat Techniczny, Referat Gospodarowania, Obsługi i Dozoru Mienia, Stanowisko ds. Obsługi Finansowej, Stanowisko ds. BHP)
 • Wydział Dialogu Społecznego (Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Biuro Prasowe, Stanowisko ds. Informacji, Stanowisko ds. nowych mediów, Stanowisko ds. polityki młodzieżowej)
 • Biuro Rady Miasta (Stanowisko ds. Obsługi Rady i Jej Organów)

 

Skarbnik Miasta:

 • Wydział Budżetu i Księgowości (Referat Planowania Budżetu, Referat Księgowości Budżetu, Referat Księgowości Dochodów oraz Rozliczeń Podatku VAT, Referat Wydatków Urzędu, Ewidencji Inwestycji i Majątku, Stanowisko ds. Obsługi Długu i Płynności Finansowej Miasta)
 • Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji (Referat Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Fizycznych, Referat Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Prawnych, Referat Windykacji Podatków i Opłat, Referat Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnej, Referat Windykacji Należności Publicznoprawnych i Ulg, Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych.

Powrót na początek strony