Od soboty ul. Wojska Polskiego dostępna dla ruchu

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Kielcach zbliża się do końca. W sobotę 16 grudnia oddany do użytkowania zostanie ciąg główny nowej drogi. Realizacja inwestycji poprawi komfort podróży, usprawni funkcjonowanie transportu zbiorowego oraz przyczyni do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.

Ulica Wojska Polskiego na modernizowanym odcinku o długości 2,4 km, czyli od ronda Czwartaków do granicy miasta jest drogą wojewódzką numer 764. Stanowi ona niezwykle ważną oś komunikacyjną dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), ponieważ łączy stolicę regionu świętokrzyskiego z gminami ościennymi oraz jest drogą wyjazdową z Kielc w stronę województwa podkarpackiego oraz autostrady A4. Prace budowlane rozpoczęte w  maju 2022 roku obejmowały kompleksową przebudowę całego układu drogowego, którego stan techniczny przed rozpoczęciem realizacji inwestycji był bardzo zły.

W ramach przedsięwzięcia rozbudowano odcinek ulicy Wojska Polskiego od ronda Czwartaków do pętli autobusowej na Bukówce do przekroju dwujezdniowego. Na każdej z jezdni wyznaczone są buspasy oraz nowe przystanki. Dla obsługi terenów przyległych do trasy wojewódzkiej wykonano drogi zbiorcze rozprowadzające ruch lokalny do posesji. U zbiegu z ulicą Dąbka oraz Świerkową wybudowano dwupasowe rondo turbinowe. Na fragmencie od pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Klecką przeprowadzono olbrzymie roboty ziemne w celu zniwelowania dużych spadków podłużnych. W celu zabezpieczenia skarp wykopu wybudowano mury oporowe. Na odcinku od pętli na Bukówce aż do granicy miasta ulica Wojska Polskiego jest już jednojezdniowa. Na jej przecięciu z ulicą Klecką powstało nowe rondo, w tym obszarze wybudowano także drogi zbiorcze do obsługi posesji. Kompleksowo przebudowano także skrzyżowanie z ulicą Chabrową.

Na całym modernizowanym odcinku powstały drogi dla rowerów łączące się z istniejącą infrastrukturą dedykowaną dla cyklistów przy ulicach Pileckiego i Wrzosowej oraz na terenie gminy Daleszyce. Wybudowano nowe sieci wodociągowe, kanalizację deszczową, oczyszczalnię wód deszczowych, w niezbędnym zakresie przebudowano sieci gazowe, teletechniczne, zabezpieczono sieci ciepłownicze. Jest także zupełnie nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne, wykonane w technologii LED.   

Zgodnie z dokumentacją projektową inwestycja obejmuje także przebudowę dróg bocznych na osiedlu Bukówka, m.in. przy Wojskowym Biurze Emerytalnym, tam też w sąsiedztwie pawilonów handlowych wybudowano parking. Nowe miejsca postojowe zlokalizowano także wzdłuż samej ulicy Wojska Polskiego oraz przy ulicy Świerkowej.

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od ronda Czwartaków do granicy miasta” o wartości robót budowlanych na poziomie ponad 54 mln zł. jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wysokość dofinansowania wynosi  41 mln 944 tys. zł. 

Powrót na początek strony