Opieka weterynaryjna dla chorych ptaków. Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Kielce ogłasza Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Miasta z zakresu: Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego.

Chodzi o zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej chorym ptakom wolno żyjącym na terenie miasta Kielce. W zakres zadania wejdzie m.in. leczenie i rehabilitacja dzikich ptaków, ich przetrzymywanie oraz transport do gabinetu weterynaryjnego oraz ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Oferty oceni powołana przez Prezydenta Miasta Kielce Komisja Konkursowa w skład której weszli przedstawiciele organu wykonawczego i organizacji pozarządowych.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi” https://ngo.kielce.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2021 r. do godziny 15.00.

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Biura ds. Partycypacji Społecznej Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 6 - w zamkniętej kopercie - z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2022 r. do godz. 15.30.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma za pośrednictwem „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi” łącznie z wydrukowanymi z Platformy jej wersjami papierowymi i potwierdzeniami złożenia, w wyżej podanych terminach.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr 21/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2022 r. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 21_2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2022 r.pdf PDF 385.08 KB
Powrót na początek strony