Projekt Budżetu Miasta Kielce na 2022 rok

Zapraszamy do zapoznania się z ogólną charakterystyką Projektu Budżetu Miasta Kielce na 2022 rok.

Projekt Budżetu na 2022 rok dla Kielc skonstruowany został na podstawie parametrów makroekonomicznych założonych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021 - 2024, założeń do projektu budżetu państwa na rok 2022 oraz w innych rządowych dokumentów programowo - strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030, jak również z wykorzystaniem historycznych danych Miasta Kielce.

Wyniki ekonomiczno-finansowe gospodarki krajowej, w związku z trwającym stanem epidemii SARS - CoV-2, wskazują na powolną poprawę wskaźników w stosunku do spadków zanotowanych w 2020 r.

Na sytuację finansową Miasta w roku 2022 wpływ będą miały zmiany w przepisach podatkowych. Wskazują one na zmniejszenie możliwości wpływu władz lokalnych na poziom dochodów wynikające z udziału w PIT, co w połączeniu ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi w latach 2020-2021 wskazuje na trudną do przewidzenia estymację dochodów w tej kluczowej dla budżetu Miasta pozycji. W obszarze wydatków budżetowych podjęto informację o wzroście najniższego wynagrodzenia, wzroście opłat za media takie jak np. energia.

 

Ogółem Budżet wg Projektu zamyka się kwotą                   1.607.585.242 zł

Dochody                                                                         1.451.433.021 zł

Wydatki                                                                          1.569.637.616 zł

Deficyt                                                                             -118.204.595 zł

 

Wskaźniki wymagane ustawami są zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.), nadwyżka bieżąca zgodna jest z art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.).

Dochody bieżące zaplanowane na 2022 rok utrzymują się na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania 2021 roku. Dochody bieżące zależą głównie od kształtowania się tych źródeł, które w ich strukturze mają największy udział. Są nimi: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), subwencja, w tym w szczególności wysokość jej części na cele oświatowe, dotacje na zadania własne i zlecone, a przede wszystkim na szeroko rozumianą pomoc społeczną, dochody z podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe przewidziane w budżecie to głównie środki finansowe pochodzące z płatności w ramach środków europejskich. Projekt zakłada, w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku, wzrost tych dochodów o 19%, co jest związane z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie również płatności, z roku bieżącego na rok 2022.

Wpływy z innych źródeł, jak w latach ubiegłych, zależeć będą od koniunktury gospodarczej na rynku i zamożności mieszkańców, ponieważ dotyczą sprzedaży nieruchomości, lokali, mieszkań komunalnych i innych.

Budżet Miasta Kielce na 2022 rok przygotowany został w taki sposób, aby w pierwszej kolejności zagwarantować wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, a w miarę posiadanych zasobów finansowych, również tych nieobowiązkowych, na porównywalnym do 2021 roku poziomie jakościowym.

Zaplanowane na 2022 rok wydatki oparte są na założeniach wprowadzenia określonych zmian w strukturze oświaty w mieście np. włączenie przedszkoli do szkół podstawowych, stopniowej centralizacji obsługi placówek oświatowych, centralizacji zakupów, optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów, łączeniu klas, zmiany struktury obsługi bieżących zadań.

Propozycje założonych powyżej zmian mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na budżet spowodowanego brakiem wystarczających środków przekazywanych w formie subwencji oświatowej na realizację zadań oświatowych, tj. wynagrodzeń dla nauczycieli, dotacji dla szkół niepublicznych. Niewystarczające środki na powyższy cel w coraz większym stopniu obciążają budżet Miasta.

W projekcie ujęto wydatki na ochronę zdrowia, a w szczególności na finansowanie przyjętych do realizacji programów bezpłatnych szczepień przeciwko meningokokom, ospie wietrznej (dot. dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli), grypie, jak również nowy program in vitro. W projekcie zaproponowany został również bon żłobkowy.

Udział wydatków na pomoc społeczną w strukturze wydatków bieżących od lat jest wysoki. Liczba osób potrzebujących wsparcia, nie tylko finansowego, rośnie z roku na rok. Ponadto wprowadzane są nowe zadania dla samorządów z zakresu opieki nad ludźmi starszymi, chorymi, gdzie nie zawsze przekazywane są na ten cel wystarczające środki finansowe.

Miasto kieruje pomoc do najbardziej potrzebujących, nie ograniczając się tylko do zadań obowiązkowych. Przykładem są wydatki na utrzymywanie klubów seniora, mieszkań chronionych dla osób starszych, mieszkań aktywizujących dla osób starszych, mieszkań interwencyjnych itd.

W strukturze wydatków bieżących znaczący udział utrzymują wydatki na transport i łączność, w tym koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego. Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska po ostatnich zmianach w obrębie regulacji prawnych stanowią istotne obciążenie dla budżetu Miasta. W budżecie zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

Podobnie jak w roku poprzednim, na budżet obywatelski zarezerwowane zostały środki w budżecie Miasta.

Wydatki majątkowe w zaplanowane w budżecie na 2022 rok wynoszą ponad 268,5 mln zł. Wynikają one z zadań tzw. rocznych oraz części zadań wieloletnich, które powinny być poniesione w 2022 roku.

Inwestycje wieloletnie podzielone są na współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (ok 52,3 % ogółu wydatków majątkowych) oraz finansowane tylko z budżetu Miasta.

Poprawa sieci dróg lokalnych jest od lat priorytetem w polityce miasta, z uwagi na jej wpływ na podniesienie jakości życia i atrakcyjność inwestycyjną obszarów objętych siecią infrastruktury drogowej. Największa część zaplanowanych do poniesienia w przyszłym roku wydatków majątkowych dotyczy głównie infrastruktury drogowej, jak: poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i Żniwnej, wdrożenie ITS wraz z budową niezbędnej infrastruktury czy budowa dostępności komunikacyjnej szpitali Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w rejonie ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach.

W grupie inwestycji wieloletnich na uwagę zasługuje również kontynuacja projektu Centrum Kształcenia Zawodowego, a także budowa nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

W przypadku inwestycji finansowanych bez udziału środków europejskich na uwagę zasługuje powstający kolejny etap realizacji budynków socjalnych przy ul. 1 Maja, a także program wymiany pieców centralnego ogrzewania, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Zgodnie z przyjętą polityką Miasta, wydatki majątkowe, w pierwszej kolejności, finansowane są z nadwyżki operacyjnej, a dopiero później kredytem, obligacjami inwestycyjnymi. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok wynika z kończącej się perspektywy unijnej.

W najbliższym roku Miasto planuje zakończenie części wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dla nowych zadań, których realizacja będzie wsparta bezzwrotnymi środkami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł w latach następnych.

Stan zadłużenia Miasta kształtuje się na poziomie ok 1.068 mln zł i stanowi 73,6% w stosunku do dochodów planowanych na 2022 r.

 

Projekt Budżetu Miasta Kielce na 2022 rok

Powrót na początek strony