Projekt „Reaktywacja”. Szansa dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza osoby bezrobotne i przedsiębiorców do składania wniosków w ramach projektu „Reaktywacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Projekt skierowany do:

  • osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), powyżej 29 roku życia., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego znajdujących się z szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj., osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach)
  • przedsiębiorstw tworzących nowe stanowiska pracy dla ww. osób (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim)

Przewidziane wsparcie w projekcie obejmuje:
- DORADZTWO ZAWODOWE / INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (4 godziny na uczestnika Projektu);
- REFUNDACJĘ DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY w kwocie 30 000,00 PLN netto. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie 6 600,00 PLN netto.

Najbliższy nabór wniosków dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców:

  •   10.08.2023 – 28.08.2023 r.

Kolejne terminy publikowane na stronie www.it.kielce.pl w zakładce „projekty” – Reaktywacja.

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz aktualne formularze wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie ŚCITT www.it.kielce.pl w zakładce „projekty” – Reaktywacja lub w siedzibie firmy.

Osoby do kontaktu: Barbara Kułaga i Aneta Gad 797 590 974, reaktywacja@it.kielce.pl.

Powrót na początek strony