Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji Rady Miasta

Konferencja prasowa poświęcona projektom uchwał, które znalazły się w porządku obrad czwartkowej (17 lutego) sesji Rady Miasta Kielce, odbyła się dziś w ratuszu. Z dziennikarzami spotkał się przewodniczący Rady Miasta Jarosław Karyś oraz wiceprzewodniczące Katarzyna Czech-Kruczek i Joanna Winiarska.

Podczas konferencji wiceprzewodnicząca Katarzyna Czech-Kruczek odniosła się do projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta Kielce. Zmiany te spowodowane są przekazaniem dodatkowej kwoty 3 mln zł na remonty kieleckich dróg.

- Miasto uznało, że dotychczasowa kwota przekazana z budżetu na ten cel jest niewystarczająca, a zimowa aura i obecny stan dróg bardzo wyraźnie nam to potwierdził. Osobiście uważam, że w zakresie usuwania ubytków w jezdniach powinna zostać przeprowadzona odpowiednia ekspertyza tak, aby te pieniądze były wykorzystane w sposób najbardziej racjonalny - podkreślała.

Wśród projektów uchwał, którymi zajmą się radni podczas czwartkowej sesji, znalazł się również projekt w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w Kielcach przy ulicach Romualda Mielczarskiego i Tytusa Chałubińskiego.

- To kolejna nieruchomość, którą miasto chce przekazać Wojskom Obrony Terytorialnej. Ta praktyka nie wiąże się ze stratą dla miasta, ponieważ w posiadaniu Skarbu Państwa jest wiele nieruchomości, które drogą darowizny mogą zostać przekazane na rzecz miasta i nie musi to odbywać się w tym samym czasie. Moim zdaniem jest to bardzo dobra decyzja i próby podważania jej zasadności nie powinny mieć miejsca - komentował przewodniczący Jarosław Karyś.

Z kolei wiceprzewodnicząca Joanna Winiarska odniosła się do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary”. Zatwierdzenie tego planu ma bezpośredni związek z powstrzymaniem niekontrolowanej zabudowy w tym obszarze.

- Od początku wspieram działania mieszkańców osiedla Podkarczówka sprzeciwiających się zabudowie południowego stoku wzgórza Karczówki. Moim zdaniem przyjęcie przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Podkarczówki jest ważne nie tylko dla jej mieszkańców, ale też dla całego miasta. Świadczy o tym kilka tysięcy podpisów złożonych przez kielczan pod wnioskami do planu - podkreślała Joanna Winiarska.

Podczas obrad w tej sprawie głos ma zabrać przedstawiciel przeciwników zabudowy oraz przedstawiciel właścicieli terenu, którzy o to zabiegają.

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 roku o godz. 9.00 w TRYBIE ZDALNYM w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 13 stycznia 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały w sprawie uczczenia Pamięci Kieleckich Żydów w 80 rocznicę zagłady Żydów z kieleckiego getta;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

5) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej;

6) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową nowo wybudowanych budynków, których część powierzchni użytkowej stanowi powierzchnia biurowa o wysokim standardzie;

7) projekt uchwały w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej oraz wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej;

8) projekt uchwały w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w Kielcach przy ulicach Romualda Mielczarskiego i Tytusa Chałubińskiego;

9) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej, (dz. nr ew. 572, obr. 0008);

10) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Silnicznej, (dz. nr ew. 970, obr. 0010);

11) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej i przyznania prawa pierwszeństwa;

12) projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Kielce;

13) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary”;

14) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

15) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;

16) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach;

17) projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok oraz przyjęcia programu osłonowego „Udzielenie wsparcia i poprawa bezpieczeństwa seniorów w związku z epidemią COVID-19 w 2022 roku”;

18) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kieleckiemu;

19) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;

20) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

21) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

22) projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości;

23) projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości;

24) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości;

25) projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielce z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach.

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony