Rada Smart City rozpoczęła współpracę

Spotkanie otwierające współpracę w ramach Rady Smart City w Kielcach odbyło się w piątek, 11 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Rada Smart City powstała jako ciało doradcze w uspołecznionym procesie kształtowania i monitorowania efektywności podejmowanych działań w procesie zarządzania rozwojem lokalnym zgodnie z ideą Smart City.

Z uwagi na złożoność zagadnień i czynników wywierających wpływ na inteligentny rozwój zrównoważony miasta za niezbędne uznano wykorzystanie metod grupowego wypracowywania decyzji z wykorzystaniem opinii ekspertów oraz interesariuszy zewnętrznych z udziałem mieszkańców.

Ma temu służyć zbudowanie zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem poprzez zorganizowane zespoły różnych specjalistów wewnątrz jednostek organizacyjnych Miasta współpracujących w oparciu o zestaw różnych narzędzi. Będzie on podstawą budowania mechanizmu zapewniającego kroczący, powtarzalny system planowania i ewaluacji działań dla poprawy warunków życia – partycypacyjnego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem w oparciu o dane.

Celem tego systemu jest integrowanie lokalnych potencjałów, w kreowaniu inteligentnego rozwoju zrównoważonego miasta i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, inicjowanie działań prowadzących do poprawy miejskich usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT), z wykorzystaniem dobrych praktyk i pilotażowych przedsięwzięć.
Podstawą systemu partycypacyjnego ma być Rada Smart City budująca poszerzone, stałe struktury współpracy miejskich jednostek oraz władz miasta z przedstawicielami lokalnych uczelni, organizacji społecznych i biznesu oraz z sąsiednimi gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach integracji działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wspólnoty samorządowej KOF, w oparciu o wspólną strategię inteligentnego rozwoju zrównoważonego, prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta zaprosił do współpracy w ramach Rady Smart City włodarzy gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

O współpracę w ramach Rady Smart City Prezydent Miasta Kielce poprosił również ekspertów z uczelni wyższych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu z założeniem, że jej skład ma charakter otwarty.

Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie, wspierając Prezydenta swoją wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością problemów społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

 

Obecnie gotowość współpracy w ramach Rady Smart City wyrazili:

 •  prof. dr hab. Inż. arch. Maciej Borsa – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
 •  prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Politechnika Krakowska,
 •  dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk - Politechnika Świętokrzyska,
 •  prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski - Politechnika Świętokrzyska,
 •  dr Małgorzata Sokala - Politechnika Świętokrzyska,
 • prof. dr hab. Renata Piwowarczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
 • dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
 • dr Andrzej Kościołek - Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
 • dr hab. Agata Chabior, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
 • Szymon Ciupa - ekspert Smart City,
 • Michał Piasecki – Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych,
 • Paweł Cycuła – Stowarzyszenie Integracja i Rozwój,
 • Magdalena Fudala – Forum Pracodawców Kielce,
 • Małgorzata Strzyż – Towarzystwo Urbanistów Polskich,
 • Łukasz Misiuna – Stowarzyszenie Psychoedukacyjno - Przyrodnicze M.O.S.T.
 • Marcin Adamczyk - Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje,
 • Krystyna Szymaniak – Kielecka Rada Seniorów,
 • Jan Suliga - Kielecka Rada Seniorów,
 • Kamil Łazarski - Młodzieżowa Rada Miasta Kielce,
 • Piotr Michalski - Młodzieżowa Rada Miasta Kielce,
 • Paulina Papka – Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • Tomasz Tkaczyk -Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 

Za koordynację prac Rady Smart City odpowiada Jadwiga Skrobacka, główny specjalista w Biurze ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City Urzędu Miasta Kielce.

 

Funkcje Koordynatorów Zespołów Zadaniowych Programu Operacyjnego Smart City, których obszary prac określono tematycznie: „Cyfryzacja”, „Społeczeństwo”, „Środowisko i  Ład Przestrzenny”, „Gospodarka i Innowacje”, „Bezpieczeństwo”, „ Infrastruktura Komunalna i Energia” oraz „Transport i Mobilność” sprawują:

 • Leszek Najgeburski, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City, Urząd Miasta Kielce – Koordynator Zespołu Zadaniowego „Cyfryzacja”,
 • Monika Siciarska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Koordynator Zespołu Zadaniowego „Społeczeństwo”,
 • Maria Wierzchowska-Bańka, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City, Urząd Miasta Kielce - Koordynator Zespołu Zadaniowego „Środowisko i Ład Przestrzenny”,
 • Dominik Kraska, Kielecki Park Technologiczny - Koordynator Zespołu Zadaniowego „Gospodarka i Innowacje”,
 • Iza Wierzba, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Urząd Miasta Kielce - Koordynator Zespołu Zadaniowego „Bezpieczeństwo”,
 • Aleksandra Woźniak - Czaplarska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Urząd Miasta Kielce - Koordynator Zespołu Zadaniowego „Infrastruktura Komunalna i Energia”,
 • Tomasz Zboch, Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - Koordynator Zespołu Zadaniowego „Transport i Mobilność”.

 

Koordynatorzy współpracują, przygotowując opracowane w ramach Zespołów Zadaniowych informacje, materiały i dokumenty dla potrzeb obrad Rady Smart City, współuczestniczą w procesie decyzyjnym oraz prowadzą prace związane z inicjowaniem uzgodnionych działań.

Równolegle i wspólnie z ustanowionymi przez Prezydenta Miasta Kielce ww. Zespołami Zadaniowymi, w zakresie wskazanych wyżej obszarów tematycznych, pod egidą Biura ds. Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, współpracować będą pracownicy gmin KOF. Celem jest uzgodnienie głównych kierunków wspólnego działania oraz wypracowanie systemu zintegrowanego zarządzania strategicznego i  monitoringu rozwoju zrównoważonego we współpracy z mieszkańcami KOF.

Kolejne spotkania Rady Smart City odbywać się będą cyklicznie, przynajmniej raz na kwartał. Spotkania tematyczne o charakterze dyskusyjnym organizowane będą w miarę potrzeb.

Powrót na początek strony