Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

W dniach od 13 do 21 marca odbędzie się rekrutacja do kieleckich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2024/2025. Wcześniej, bo od 6 do 12 marca rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli, będą mogli składać deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego w placówce przez kolejny rok szkolny.

Harmonogram:
06.03.2024r. – 12.03.2024r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.
Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli, którzy chcą, aby dziecko w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do tego przedszkola, składają potwierdzenie osobiście lub wysyłając skan potwierdzenia emailem do placówki. 

13.03.2024r. – 21.03.2024r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie https://rekrutacje-kielce.pzo.edu.pl/formico-public/ (logowanie się na stronie możliwe będzie od 13.03.2024r. do 21.03.2024r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia.
Wniosek będzie można również złożyć, podpisując go w systemie przez profil zaufany (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku), a także wysyłając na email placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku i oświadczeń.

Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.

11.04.2024r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 18.04.2024r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

22.04.2024r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Więcej informacji w zakładce Dla Mieszkańca - Załatw sprawę - Edukacja - Przedszkola.

Powrót na początek strony