Sesja absolutoryjna Rady Miasta Kielce

W czwartek, 23 czerwca br. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego rozpoczęła się sesja absolutoryjna Rady Miasta Kielce.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA KIELCE NA ŻYWO

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 9 czerwca 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Kielce, podjętych w 2021 roku.

6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kielce za rok 2021. Raport dostępny jest na stronie BIP i poniżej w plikach do pobrania.

7. Wystąpienie Prezydenta Miasta Kielce.

8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kielce:

1) głosy mieszkańców,

2) głosy Radnych.

9. Głosowanie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce wotum zaufania.

10. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok, Sprawozdania finansowego Miasta Kielce za rok 2021 dla Rady Miasta Kielce oraz Sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych za 2021 rok przez samorządowe instytucje kultury i Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach za rok 2021.

11. Prezentacja Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2021 roku.

12. Prezentacja Uchwały Nr 38/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok.

13. Prezentacja Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Rady i Prezydenta Miasta Kielce.

14. Prezentacja uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kielce za 2021 rok.

15. Prezentacja Uchwały Nr 60/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 czerwca 2022 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

16. Dyskusja nad wykonaniem budżetu Miasta Kielce za 2021 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej,

w tym:

1) wystąpienia klubowe:

a) Przewodniczący Klubu Radnych Bezpartyjni i Niezależni,

b) Przewodniczący Klubu Radnych Koalicja Obywatelska,

c) Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości,

d) Przewodnicząca Klubu Radnych Projekt Wspólne Kielce.

2) wystąpienia indywidualne:

a) Przewodniczący Komisji,

b) Radne/Radni,

c) wystąpienie Skarbnika Miasta w imieniu Prezydenta Miasta Kielce.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2021 rok.

19. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022 – 2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok.

20. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Sprawy różne i wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Raport o stanie gminy Kielce za rok 2021.pdf PDF 5.35 MB
Powrót na początek strony