Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 12 maja br. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego rozpocznie się sesja Rady Miasta Kielce. Obrady odbędą się stacjonarnie.

O planowanym porządku obrad podczas konferencji prasowej poinformowali Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś oraz Wiceprzewodniczące Rady Miasta Kielce Katarzyna Czech-Kruczek i Joanna Winiarsaka.

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 12 maja 2022 roku o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Omówienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 21 kwietnia 2022 r.
  4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

3) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie darowizny dla miasta partnerskiego Winnicy w Ukrainie;

4) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 79, 253, 254, 273 - obręb 6);

5) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gmina Morawica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 477, 549 - obręb 16);

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 2/2 obręb 6);

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Śląskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. K. Olszewskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Malików;

10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Ignacego Paderewskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Mazurskiej 48 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

12) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Łódzkiej (dz. nr 195/30, obr. 0004);

13) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicach Leśnej i Planty;

14) projekt uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Kielce;

15) projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku smart city”;

16) projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;

17) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach;

18) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/836/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 18 marca 2021r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 5 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej poprzez zmianę statutu;

19) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/837/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 18 marca 2021r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 12 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej poprzez zmianę statutu;

20) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/838/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 18 marca 2021r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 13 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej poprzez zmianę statutu;

21) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/839/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 18 marca 2021r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 15 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej poprzez zmianę statutu;

22) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/840/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 18 marca 2021r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 17 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej poprzez zmianę statutu;

23) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/835/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 18 marca 2021r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Samorządowy „Uśmiech Malucha” w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej poprzez zmianę statutu;

24) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

  1. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania Radnych.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Powrót na początek strony