Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 7 grudnia, w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego, odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce.

OGLĄDAJ TRANSMISJĘ NA ŻYWO

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem interpelacji radnego Marcina Stępniewskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym w trybie § 41 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 lit. b Statutu Miasta Kielce.

4. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach: 26 października 2023 r., 9 listopada 2023 r. oraz 17 listopada 2023 roku.

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Klubów Seniora i Klubów „Senior+” oraz uczestnictwa w organizowanych zajęciach;

5) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej i ul. Dobrej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Hożej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Chorzowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia działki położonej w Kielcach przy alei Na Stadion oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9) projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXIX/1382/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wojciecha Kossaka oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce;

11) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Kielce porozumienia, określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej;
12) projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta Kielce;

13) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach.

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony