Sesja Rady Miasta Kielce

W piątek, 15 grudnia, odbyła się sesja Rady Miasta Kielce. Obrady rozpoczęły się o godz. 9:00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach.

OGLĄDAJ TRANSMISJĘ NA ŻYWO

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023 - 2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

5. Rozpatrzenie projektu budżetu Miasta Kielce na 2024 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2024 - 2045;

2) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024 r.;

3) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2045 Miasta Kielce;

4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024 rok;

5) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2024 rok;

6) przedstawienie opinii Komisji Finansów Publicznych na temat przedłożonych uchwał;

7) debata (w tym wystąpienia klubowe z zachowaniem pierwszeństwa w ich przedstawianiu);

8) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2024 - 2045;

9) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024 r.

6. Zatwierdzenie planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na rok 2024:

1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2024 r.;

2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2024 r.

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony