Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 11 stycznia br. odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce. Radni rozpoczną obrady o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

OGLĄDAJ TRANSMISJĘ NA ŻYWO

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 7 grudnia 2023 r., 13 grudnia 2023 r. i 15 grudnia 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Udzielenie wsparcia i poprawa bezpieczeństwa seniorów w 2024 roku”;

2) projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;

3) projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2024 roku;

4) projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udział w zajęciach organizowanych w Klubach „Senior+” w Kielcach;

5) projekt uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Miasta Kielce;

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Planty;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Ludomira Różyckiego, Wita Stwosza i Mikołaja Gomółki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Na Stadion oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy alei Na Stadion oraz ulicy Husarskiej na lokale mieszkalne;

11) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 11, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Dąbrowskiej 5;

12) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 20, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Dąbrowskiej 5;

13) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Zalesie (dz. nr 775/7, obr. 0019);

14) projekt uchwały w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

15) projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w 2024 roku;

16) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr LXXXI/1630/2023 z dnia 14 września 2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Klonowej;

17) projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miasta Kielce;

18) projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce.

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony